Main menu
HOT NEWS
adv
လူသားႏွင့္ ျဗဟၼစုိရ္

လူသားႏွင့္ ျဗဟၼစုိရ္

ကမၻာေပၚရွိ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ''ေရာဂါ မႏုႆဒုဗၻိကၡသမၻဴတံတိ ဝိဓံဘယံ'' ဟူသည္ႏွင့္အညီ အနာေရာဂါေဘး၊ လူမဆန္ေသာသူ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၏ေဘး၊ ငတ္ မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းေဘး တည္းဟူေသာ ေဘး သံုးမ်ဳိးတုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္၏ ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္ ၏ ဆင္းရဲျခင္းတုိ႔ကုိ အၿမဲတေစ ခံစားေနၾက ရပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို မရႏုိင္ဘဲ ရွိေနၾက ပါသည္။ ထုိေဘးသံုးမ်ဳိးတုိ႔အနက္ လူမဆန္ ေသာသူ အခ်ဳိ႕တုိ႔၏ေဘးသည္ ပုိ၍ပဓာန က်ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မမူမီကဆုိလွ်င္ လူတုိ႔သည္ ပုထုဇဥ္တုိ႔၏ ဓမၼတာအတုိင္း'ကာမ'ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ 'မိမိ'ကုိသာ ပထမထား၏။ 'ဓမၼ'ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ လည္း 'မိမိ'ကုိသာ ပထမထား၏။ 'ေမာကၡ' ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္လည္း 'မိမိ'ကုိသာ ပထမထား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိေခတ္က်င့္စဥ္ မ်ားကို 'ငါ'ေကာင္းစားေရးသာ ပထမျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္'အတၱပဓာန' က်င့္စဥ္မ်ားဟူ၍ ဆုိ ရ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူေသာအ ခါမွသာ'ေလာကေကာင္းစားေရးသာ ပထမ' ဟူေသာ'အနတၱပဓာန' က်င့္စဥ္ကို ေဟာၾကား ေတာ္မူ၏။ ေဟာၾကား႐ံုသာမက ကိုယ္တုိင္ လည္း က်င့္ျပေတာ္မူခဲ့၏။

လူတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကို ခ်စ္ ၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ မိသားစုအခ်စ္ကို လြန္ လြန္ကဲကဲ မျဖစ္ရေအာင္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးကုိ ခ်စ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ထိန္းႏုိင္၏။ ႏုိင္ငံႏွင့္လူ မ်ဳိးအေပၚ ခ်စ္ေသာစိတ္ကုိလည္း လြန္လြန္ ကဲကဲမျဖစ္ရေအာင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းအ ေပၚ ခ်စ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ထိန္းရ၏။ ထုိသုိ႔အ ဆင့္ဆင့္ တုိးတက္က်င့္ႀကံရ၏။ မိသားစုအ ေပၚ လြန္လြန္ကဲကဲ ခ်စ္႐ံုသာခ်စ္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ မ်ားျပားေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ မွာ တုိင္းတစ္ပါးတုိ႔၏ ေစာ္ကားျခင္းတုိ႔လည္း ခံရႏုိင္၏။ ပ်က္စီးကိန္းလည္း ရွိေပ၏။

ေမတၱာသံုးမ်ဳိးတြင္ 'ခ်စ္သူခ်စ္ေမတၱာ' သည္ အစြန္းေရာက္ေမတၱာ ျဖစ္၏။ ယင္း၌ မိမိခ်စ္သူအသာစံေရး ပါဝင္သျဖင့္ ေလာဘ စြန္းသုိ႔ ေရာက္၏။ အျခားသူမ်ားအေပၚ အဟန္႔အတားျပဳသျဖင့္ ေဒါသစြန္းသုိ႔ ေရာက္ ၏။ 'မိသားစု ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ'၌လည္း ထုိ နည္းတူပင္ မိမိ၏မိသားစုအတြက္သာ ျဖစ္ လွ်င္ ေလာဘစြန္းေရာက္၏။ အျခားမိသား စုမ်ားအေပၚ ငဲ့ညႇာေထာက္ထားျခင္း မရွိလွ်င္ ေဒါသစြန္းသုိ႔ ေရာက္၏။ အစြန္းေရာက္အ ခ်စ္ ဟူသမွ်သည္ ေလာကအတြက္ အႏၲရာယ္ ပင္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကကုိ အႏၲရာယ္ ျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အစြန္းေရာက္ အခ်စ္မ်ားအေပၚ 'ေလာကခ်စ္'ျဖင့္ ထိန္းကာ  ေက်ာင္းရ၏။ ေလာကခ်စ္ဟူသည္မွာ ယင္း ၌ 'ငါ'ပါးသည္ထက္ ပါး၍လာေသာအခ်စ္ ျဖစ္၏။ ထို႔အတြက္ ေလာကတြင္ ေမတၱာ၊ က ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာဟူေသာ ျဗဟၼစုိရ္ တရားတုိ႔ ထြန္းကားရန္လုိ၏။

မုဒိတာဟူသည္မွာ ျဗဟၼစုိရ္တရားေလး ပါးတြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္၏။ လူအခ်င္း ခ်င္း ျဗဟၼစုိရ္မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္တတ္ရန္ လုိ၏။ သုိ႔မဟုတ္ပါက လူကုိလူဟုမျမင္ပဲ ခ်မ္းသာ သူဟု လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲသူဟု လည္း ေကာင္း၊ ကုလားႀကီးဟု လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ ႀကီးဟုလည္းေကာင္း ျမင္တတ္၏။ ထုိျမင္ မႈ၏ေနာက္တြင္ ေလာဘႏွင့္ေဒါသတုိ႔ လုိက္ ပါလာပါက ထုိသုိ႔ျမင္ျခင္းသည္ ပပၪၥ မ်က္စိ ေၾကာင့္ ျမင္ျခင္းျဖစ္၏။ ပပၪၥမ်က္စိ ဟူသည္ မွာ အတၱမ်က္စိပင္ ျဖစ္၏။ လူအခ်င္းခ်င္း အတၱမ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ျမင္ပါက ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ ေကာင္းေသာ၊ ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ေကာင္းေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အေျခအေနကို ထူေထာင္၍ မရႏုိင္ျခင္းမွာ မိမိ၏ လက္ေတြ႕ပင္ျဖစ္၏။ အခ်ဳပ္မွာ မိမိ၏ အတၱပင္ျဖစ္၏။ မိမိ၏ အတၱ အထူအပါးအေပၚတြင္ မူတည္၍သာ ျပ႒ာန္း သြားၾကၿမဲ ျဖစ္၏။

ထုိကဲ့သုိ႔ ျဗဟၼစုိရ္မ်က္စိျဖင့္ ျမင္တတ္ ရန္ဆုိသည္မွာ ထိုေလာက္မွ်သာမက ထုိလူ တစ္ေယာက္အတြက္ ထုိ႔ထက္ ပုိမုိျမင့္ျမတ္ ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရွိေသး၏။ ျဗဟၼစုိရ္မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္တတ္ျခင္းမွ တစ္ ဆင့္တက္၍ သမာဓိÓဏ္မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ ႏုိင္ပါက လူကုိ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါအျဖစ္ မျမင္ ေတာ့ဘဲ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ကိုသာ ျမင္ရေတာ့၏။ ထုိမွတစ္ဆင့္တက္၍ မဂ္Óဏ္မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ႏုိင္ပါက ျဖစ္ပ်က္တုိ႔ကုန္ဆံုးရာ နိဗၺာန္ ကုိသာ ျမင္ရေတာ့၏။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ အထြဋ္အထိပ္ပန္းတုိင္မွာ နိဗၺာန္ျဖစ္၏။ ထုိ နိဗၺာန္ကုိ ျမင္ႏုိင္ရန္၊ ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိ၏ အတၱသာလွ်င္ စတင္ျပ႒ာန္းေၾကာင္း ကို ျပက္ျပက္ထင္ထင္ ျမင္ရမည္ျဖစ္၏။ အတၱ ထူေသာ လူမ်ားခ်ည္းသာ ျဖစ္ပါက ေလာက သည္ ပ်က္စီးဖုိ႔သာ ရွိပါေတာ့၏။ ထုိ႔အတြက္ လူတုိင္းလူတုိင္း မိမိ၏အတၱကို ပါးလ်သည္ ထက္ပါးလ်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ ျခင္းျဖစ္၏။

ျဗဟၼစုိရ္ အျမင္သည္ မဇၩိမပဋိပဒါကို အေျခခံသျဖင့္ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ရာခ်မ္း သာသုိ႔ ဦးတည္၏။ (ျမတ္စြာဘုရား မပြင့္မီက ျဗဟၼစုိရ္သည္ မိမိဘဝခ်မ္းသာေရးသုိ႔ ဦး တည္ေသာ မိမိကုိယ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း၊ အတၱ သဂၤဟသေဘာရွိ၏။) မဇၩိမပဋိပဒါဟူသည္ မဂၢင္ရွစ္ပါးျဖစ္ရာ မဂၢင္ဟူေသာ ေဗာဓိပကၡိယ ျဖစ္သျဖင့္ ေလာကကို ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း''ေလာက သဂၤဟ'သေဘာရွိသျဖင့္ လူကုိၾကည့္ေသာ အခါ သူေဌး၊ ဆင္းရဲသား၊ တ႐ုတ္၊ ကုလား အစရွိ သျဖင့္ ဝိေသသလကၡဏာအရ ျမင္ ၿပီးေနာက္ သာမညလကၡဏာအရ လူကုိလူ အျဖစ္သာ ျမင္ေလ၏။ လူကိုလူအျဖစ္ ျမင္ ျခင္းသည္ ဥေပကၡာ ျဗဟၼစုိရ္အတြက္ ႀကီးစြာ ေသာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္၏။ ဥေပကၡာ ျဗဟၼ စုိရ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါမွ ေလာက ကုိခ်ီးေျမႇာက္ရန္ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ တုိ႔သည္ ေရွ႕ေတာ္ေျပးအေနႏွင့္ ေပၚလာႏုိင္ မည္ ျဖစ္ပါ၏။

ျဗဟၼစုိရ္မ်က္စိျဖင့္ ေလာကကိုၾကည့္ ရာတြင္ ကာလဓမၼအရ အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေျခ အေနအရလည္း ၾကည့္ရ၏။ ေဒသဓမၼအရ ႏုိင္ငံေရးအေနျဖင့္လည္း ၾကည့္ရ၏။ ကုလာ စာရဓမၼအရ လူမ်ဳိးႏွင့္လူမ်ဳိး၏ ႐ုိးရာယဥ္ ေက်းမႈအေနျဖင့္လည္း ၾကည့္ရ၏။ သီလဓမၼ အရ စိတ္ဓာတ္စင္ၾကယ္မႈ အေနျဖင့္လည္း ၾကည့္ရ၏။ သမထဓမၼအရ ကုိယ္က်င့္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းမႈ အေနျဖင့္လည္း ၾကည့္ရ၏။ ဝိပ ႆနာဓမၼအရ ေလာက၏ အနိစၥသေဘာ၊ ဒုကၡသေဘာ၊ အနတၱသေဘာ အေနျဖင့္လည္း ၾကည့္ရ၏။ ဤသုိ႔ၾကည့္ျခင္းမွာ ဘက္လုိက္ ေသာသေဘာမ်ဳိးသုိ႔ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိ၊ ေက်းဇူးႏွင့္ဂုဏ္ကုိ သိတတ္ျခင္း 'ကတညဳ တ'သေဘာမ်ဳိးသာျဖစ္၏။ ဘက္လုိက္ျခင္း ဟူသည္မွာ ကိေလသာ၏သေဘာႏွင့္ သတိၱ ျဖစ္၏။ ဘက္လုိက္ေသာသေဘာႏွင့္ သူ႔ေက်း ဇူးဂုဏ္ကို သိျခင္းသေဘာသည္ အသြင္အား ျဖင့္ တူသေယာင္ရွိေသာ္လည္း အႏွစ္သာရ အားျဖင့္မူ မ်ားစြာျခားနား၏။ ဘက္လုိက္ျခင္း သည္ အတၱအေပၚ၌ အေျခခံ၏။ သူ႔ေက်းဇူး ႏွင့္ဂုဏ္ကို သိျခင္းသည္ အနတၱအေပၚ၌အ ေျခခံ၏။

ပပၪၥမ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ျခင္းႏွင့္(ျဗဟၼစုိရ္ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ျခင္းထဲမွ) ဝိေသသလကၡ ဏာအရ ျမင္ျခင္းတုိ႔သည္ တူသေယာင္ႏွင့္ မ်ားစြာ ကြဲျပားေလသည္။ ပပၪၥမ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္သည္ဟူရာ၌ အတၱျဖင့္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ သူေ႒းႀကီးပဲ၊ ဆင္းရဲသားပဲ၊ ကုလား ႀကီးပဲ၊ တ႐ုတ္ႀကီးပဲဟု ျမင္ရာ၌ ျမင္ၿပီးေနာက္ တြင္ မိမိ၏အတၱအရ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာ ဟတုိ႔သည္ ကပ္လ်က္ျဖစ္ေပၚလာတတ္၏။ ဝိေသသလကၡဏာအရ ျမင္သည္ဟုဆုိရာ တြင္ ေၾသာ္သူေ႒းပဲ၊ ဆင္းရဲသားပဲဟူသည့္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းေလာက္မွ်သာ ပါရွိ၏။ အနတၱကုိအေျခခံ၍ ၾကည့္ေသာအၾကည့္ ျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေလာဘ၊ ေဒါသ တုိ႔ မပါ၊ ေလာကသဂၤဟ သေဘာေဆာင္ေသာ အျမင္ျဖစ္သျဖင့္ သူေ႒းျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲသား ျဖစ္ေစ တန္းတူညီမွ်စြာ အက်ံဳးဝင္သြား၏။ မိမိ၏အတၱကုိ ပါးလႊာသည္ထက္ ပါးလႊာ ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ့က်င့္အားထုတ္ထား ေသာ သူမ်ားမွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေကာင္းပါသည္။

တစ္မ်ဳိးမွတ္ရန္ ရွိသည္မွာ လူျဖစ္ေစ၊ အရာဝတ­ၴဳျဖစ္စ၊ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ၊ ဥပဓိတုိ႔၏ အခ်ဳိးအဆအေပၚတြင္ အေျချပဳ ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားၾကရ၏။ ထုိ႔အတြက္ ေျမ ဓာတ္ခ်င္းတူေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကပတၱျမား ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကေက်ာက္ခဲ ျဖစ္ၾကရ၏။ ကာ လ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ၊ ဥပဓိတုိ႔၏အခ်ဳိးအဆ အလုိက္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ ဝိေသသ လကၡဏာတုိ႔သည္ ကြဲျပားသြား၏။ ထင္သာ ျမင္သာမရွိေသာ အခ်ဳိးအဆသက္သက္ျဖစ္ သည့္ သာမညလကၡဏာသည္လည္း ရွိေနပါ ၏။ ပေယာဂဆုိသည္မွာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္၏။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈ၌ ဆန႔္က်င္ျခင္းႏွင့္လုိက္ ေလ်ာျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးပါရွိ၏။ ထုိ႔အတြက္ စြမ္းအင္ဟူ၍ ေခၚရ၏။ လူတုိ႔တြင္လည္း ကာလ၊ ေဒသအျပင္ ပေယာဂတည္းဟူေသာ စြမ္းအင္ရွိ၏။ ထုိစြမ္းအင္ဆုိသည္မွာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဟူေသာ သိကၡာသံုးပါးပင္ျဖစ္ ၏။

ဗုဒၶေဒသနာေတာ္အရ လူ႔ဘဝ၏အဓိ ကတာဝန္မွာ သိကၡာကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖစ္ ၏။ သိကၡာကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းဟူသည္မွာ ေလာကတြင္ အဓမၼမ်ားက ဓမၼမ်ားကိုမလႊမ္း မိုးႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ အားထုတ္ရန္ လူတုိင္း၌ တာဝန္ရွိ၏။ ထုိတာ ဝန္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ လူ႔ေလာ က၌ လူလာျဖစ္ျခင္းျဖစ္၏။ လူျဖစ္လာလွ်င္ လူ႔တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မလုပ္သင့္ သည္ကို မလုပ္ပဲေနရျခင္းႏွင့္ လုပ္သင့္သည္ ကုိ လုပ္ရဲျခင္းမွ အစျပဳရ၏။ မည္သည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားသည္ လုပ္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မလုပ္ သင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ ရာ၌ အတၱပါးမႈႏွင့္ အတၱႀကီးထြားမႈတုိ႔ အ ေပၚတြင္ အေျခတည္၍သာ ဆံုးျဖတ္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ အတၱပါးေသာအခါတြင္ မိမိအတြက္ ပစၥည္းဥစၥာရရွိမႈ 'ေလာဘ'ကုိလည္း မငဲ့ ကြက္၊ မိမိအတြက္ အမ်ား၏အသိအမွတ္ျပဳ ခံရျခင္း 'သကၱာရ'ကုိလည္း မငဲ့ကြက္၊ မိမိအ တြက္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ 'သိေလာက' ကုိ လည္း မငဲ့ကြက္ေတာ့ေခ်။

လာဘ၊ သကၱာရ၊ သိေလာကတုိ႔ကို မိမိ အတြက္ ဦးစားေပး၍ စဥ္းစားျခင္းသည္ မိမိ ကုိယ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း အတၱသဂၤဟမည္ ၏။ အတၱသဂၤဟဟူသည္ ေလာဘႀကီးထြား မႈအေပၚ အေျခခံမွာ ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲ ေလာကကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း 'ေလာကသဂၤဟ' အတြက္ အနစ္နာခံၿပီး မိမိကုိယ္က်ဳိးကုိစြန္႔ လႊတ္ပါက လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လူ႔တာ ဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္သည္ မည္၏။ လူ႔တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ျခင္း သည္ ေလာဘေခါင္းပါးမႈအေပၚ အေျခခံမွ သာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိ၏။ ေလာဘနည္းပါးလွ်င္ နည္းနည္း ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ ထို သုိ႔မဟုတ္ဘဲ လူ႔တာဝန္ကုိ နည္းနည္းမွ်မ ေက်ပြန္ဟု ဆုိပါလွ်င္ လူမဆန္ေသာလူ ဟူ၍ သာဆုိထုိက္လွ၏။ လူတုိင္းလူတုိင္းသည္ ေလာကအက်ဳိးထက္ မိမိ၏အက်ဳိး၊ မိသား စု၏ အက်ဳိးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ဆုိပါ က ဤလူ႔ဘံုသည္ ငရဲႏွင့္မျခား အၿမဲတေစ  ပူ ေလာင္ဆူပြက္ေနေပလိမ့္မည္။

''သိကားသိ၏၊ မက်င့္'' ဟူသကဲ့သုိ႔ မိမိသည္လည္း လူမဆန္ေသာလူ မျဖစ္ေစ ရန္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့က်င္ရေပဦးမည္။

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191