Main menu
HOT NEWS
adv
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာမဟာမိတ္မ်ားထံ  ေျခဦးလွည့္လာရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာမဟာမိတ္မ်ားထံ ေျခဦးလွည့္လာရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အၾကာတြင္ သူသည္ ယခင္က မထင္မွတ္ခဲ့ေသာ မဟာမိတ္မ်ားထံ ဦးလွည့္လာသည္ကို ေတြ႕လာရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအေရး ပဋိပကၡမ်ား ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေနျဖင့္ ထိုသို႔ ဦးတည္လာရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဇြန္လလယ္ပိုင္းတြင္ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕  (KIO)တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္အနီးတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ ဧရိယာတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ တူးသမား မ်ားမွာ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းခဲ့ရသည္ဟုလည္း ေဒသတြင္းသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုက်င္းပၿပီး သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ေမလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိညီလာခံသို႔  KIA အပါအဝင္ လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ခုနစ္ဖြဲ႕က အထူး ဖိတ္ၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ညီလာခံ၌ KIA အဖြဲ႕သည္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ ညီခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း တုိက္ပြဲမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာသည္ ကိုသာ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရအတြင္း တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ နည္း ပါးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေလ့ လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးက ေထာက္ျပသည္။

ေမလတြင္က်င္းခဲ့ေသာ ပင္လံု ညီလာခံတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္တစ္ခု၌ လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕က ထိုညီလာခံကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား  ျပဳလုပ္ရန္ အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္ ႏိုင္မည့္ ေအာင္ျမင္မႈဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ယင္း၌ ကာလရွည္ျပည္တြင္း ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေစသည့္ ပင္မအေၾကာင္း အရင္းမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ ခ်ဳပ္ဘဝျဖင့္ ကာလရွည္ ေနထိုင္ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ သူမသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဦးေဆာင္ သြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပအ သိုင္းအဝိုင္းမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သည္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ယင္း ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္ လက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ၾကား ဆက္ဆံ ေရးမွာ ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ေဆာင္းဦးကာ လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရဲ စခန္းမ်ားကို ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားက ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ထိုတိုက္ ခိုက္မႈမ်ားအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္က အဆို ပါေဒသ၌ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးမ်ား ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္ဘက္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး ထိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ေစလႊတ္ေပးမည္ဆိုေသာ ကုလသမဂၢ၏ ကမ္းလွမ္းမႈကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထိုသို႔အဖြဲ႕ ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းက ေဒသခံမ်ား ၾကားတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ ကြဲလြဲမႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွိသည္ဟုေျပာကာ ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွ ဘဂၤါလီ အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တန္ျပန္ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကိုဦးေဆာင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုလ သမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ကို အကူအညီေတာင္း ခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတို႔ရွိ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ အားမလို အား မရ စိတ္ပ်က္မႈမ်ား တိုးပြားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္သားအုပ္ ခ်ဳပ္မႈသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခ်ိန္ စတင္ခဲ့ သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထိုစဥ္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအား တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဝးရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခု ကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ထက္တြင္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္နီးကပ္လာႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ေျမာက္ဘက္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို အာ႐ုံစိုက္ ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 ၿပီးခဲ့ေသာ ေမလအလယ္ပိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံတစ္ခုတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ Belt and Road စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္ လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြေၾကးမ်ားက အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္ ဆိုးဆိုးရြားရြား လိုအပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ၏ ကူမင္းေဒသတို႔ၾကားတြင္လည္း တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားက ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းခဲ့ၿပီး ဧၿပီလတြင္ ေရနံေပးပို႔မႈကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏အကူအညီကို ရယူေနရသည္။ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္ မွတ္ေရးထုိး ထားျခင္းမရွိေသာ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕ တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ ပင္လံုညီလာခံတြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ ေက်းဇူး တင္မိသည္ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသို႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ အလြန္အကြၽံ မွီခိုေနရျခင္းမွ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ သံတမန္ေရးအေျပာင္းအလဲတို႔ကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥ ေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံအား ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ဖယ္ရွား ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဖယ္ရွားေပးမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာလည္း ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ထက္တြင္ ထိုအေျခအေန က ေျပာင္းလဲလာကာ ယင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကာလရွည္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည့္  အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးအတြက္ အေပးအယူ ျပဳလုပ္ျခင္း လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။          

NIKKEI Asian Review သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Suu Kyi turns to unlikely allies in peace process ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191