Main menu
HOT NEWS
adv
ေငြမည္း ခဝါခ်

ေငြမည္း ခဝါခ်

Featured

မၾကာေသးမီက ႐ုပ္သံလိုင္းတစ္ ခုတြင္ ေငြမည္း ခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မည္မွ် ေအာင္ျမင္သနည္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း ၾကားျမင္ရသည္။ အေကာက္ခြန္လြတ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ျခင္းႏွင့္ အခြန္မေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေငြ မည္းမ်ားကို ခဝါခ်မႈအေပၚ တိုက္ဖ်က္ ေရးကို အသားေပးေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။

အမွန္က ေငြမည္းဆိုသည္မွာ အေကာက္ခြန္ေရွာင္၊ အခြန္မေဆာင္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏက နည္းနည္းသာရွိသည္။ အျခားနည္းလမ္းႏွင့္ ေငြမည္း ျဖစ္လာ သည္မ်ားစြာမွာ မ်ဳိးစံုေအာင္ရွိသည္။ ပမာဏလည္း အလြန္ႀကီးမားသည္။ ေငြမည္း ဆိုသည္ကို ဒက္ဖေနးရွင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ရသည္ရွိေသာ္ တရားမဝင္ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားဟု ၿခံဳ၍ေျပာႏိုင္သည္။ ဥပေဒကို ေရွာင္၍၊ ဆန္႔က်င္၍ မသမာ ေသာနည္း၊ မတရားေသာနည္း၊ အဂတိ လိုက္စားေသာနည္း၊ လာဘ္စားေသာနည္း ျဖင့္ ရရွိေသာ ေငြဟူ၍ တရားမဝင္နည္း လမ္းျဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြျဖစ္သည္။

ခိုးျခင္း၊ ဝွက္ျခင္း၊ လုယက္ ျခင္း၊ ဓားျပတိုက္ျခင္း၊ အႏုၾကမ္းစီးျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ ယံုၾကည္၍ အပ္ႏွံထား သည္ကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ ဘုံးျခင္း၊ ကစ္ျခင္း၊ ဘိန္း၊ ေရႊေခ်ာင္းစေသာ ပိတ္ ပင္တားျမစ္ကုန္မ်ား ခိုး၍ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ျခင္း၊ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္း ဝယ္ျခင္း၊ ေဆးဝါး စသည့္အတုလုပ္ျခင္း၊ ခိုးကူးျခင္း၊ ရွဲဒိုးျဖင့္ အမည္ခံလုပ္ကိုင္ ျခင္း၊ ေျပစာမဖြင့္ျခင္း၊ စာရင္းမွတ္တမ္း မထားျခင္း၊ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမွ အျမတ္ထုတ္ ျခင္း၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ေျပစာတြင္ တန္ ဖိုးပိုျပျခင္း၊ ေလွ်ာ့ျပျခင္း၊ ပင္လယ္ဓားျပ တိုက္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ထားသူကို လက္နက္ ခိုးေရာင္း၊ ခိုးဝယ္ျခင္း စသည္တို႔သည္ ေငြမည္းရရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ သည္။ ေငြမည္းကို ပမာဏႀကီးၿပီး မ်ား ျပားစြာ ရရွိပါက ေငြျဖဴအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းကို ေငြမည္းခဝါခ်သည္ ဟူေသာ ေဝါ ဟာရကို သံုးသည္။

ဤေဝါဟာရ ျဖစ္ေပၚလာပံု မွာ...

၁၉ ရာစု ႏွစ္လြန္မ်ားတြင္ အေမရိကားႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ကမ္း ေျခေဒသမ်ား၌ Gold Rush ေခၚ ေရႊတိုးပြဲဆိုသည့္ ေရႊတြင္းမ်ားရွိရာဆီသို႔ အလုအယက္တိုး၍ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ လူမ်ားစြာသည္ ေရႊမွ ဝင္ေငြ ေထာၾကစဥ္ ထိုအရပ္တြင္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္း၊ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္လုပ္ငန္း၊ မူးယစ္ ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားရွာသူမ်ား ခဲ့သည္။ ထိုအခါ  Jesse James ကဲ့သို႔ လူဆိုးဓားျပ ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မူးယစ္ရာဇာမ်ား ႀကီးစိုးခဲ့သည္။ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးပြားခဲ့သည္။ ၂ဝ ရာစု ႏွစ္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၃ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ား၌ Lucky Luciano, Mayer Lansky, Al Capone စေသာ လူမိုက္ႀကီးမ်ား တစ္စခန္းထခဲ့သည္။ ဥပေဒကို ခ်ဳိး ေဖာက္ၿပီး တရားမဝင္နည္းျဖင့္ ဝင္ေငြ ေျမာက္ျမားစြာ ရွာေဖြ ရရွိလာၾကသည္။ ရရွိသမွ် ေငြမည္းမ်ားကို ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဘဏ္စာရင္းတြင္ စုေဆာင္း ထားသည္။

ထိုေငြမ်ား ဘယ္ကရသနည္းဟု စစ္ေမးေသာအခါ Al Capone ဆို သည့္ လူမိုက္ႀကီးက သူဖြင့္လွစ္ထားေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္သည့္ ခဝါလုပ္ငန္းမ်ား (Laundries)မ်ားမွ ရေသာ ဝင္ေငြျဖစ္ သည္ဟု သန္႔ရွင္းေသာ ေငြျဖဴအျဖစ္ ျပ သခဲ့သည္။ ဤသို႔ ခဝါခ်လုပ္ငန္းျဖင့္ ျဖဴ ေအာင္ သန္႔စင္ေစခဲ့ေၾကာင္း အေၾကာင္း ျပရာမွစ၍ ေငြမည္းကို အဝတ္ေလွ်ာ္သ လို ေလွ်ာ္ဖြပ္ၿပီး ေငြျဖဴအျဖစ္ ေရာက္ေစ ျခင္းကိုလည္း Money Laundering ေငြ မည္းခဝါခ်ျခင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း ဟူ ေသာ ေဝါဟာရ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယခုေခတ္တြင္ကား ေငြမည္း ဟူသည္မ်ားကလည္း နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ ရၾကသည္။ ခဝါခ်သည့္ နည္းကလည္း မ်ဳိးစံုလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေငြမည္းခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕မ်ားကို အထူးဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ဆင္ေရး သေဘာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္း ေလာက္ကတည္းက ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမည္ ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေငြမည္း ဘီလီ ယံ ၁ဝဝ ရွိသည္ဟူေသာ ဝါရွင္တန္အ ေျခစိုက္ Global Finance Integrity အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ဳိးကို မည္သုိ႔ အေရးယူမည္နည္း။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း Flight Capital and Illicit Financial Flows to and From Myanmar မိုးပ်ံေပ်ာက္ ကြယ္သြားသည့္ ေငြရင္းႏွင့္ တရားမဝင္ ေငြေၾကးေရြ႕စီးမႈက အဝင္ဘက္ ၇၇ ဘီလီ ယံႏွင့္ အထြက္ဘက္ ၁၈ ဘီလီယံ ေဒၚ လာ ရွိခဲ့သည္ဆို၏။ ယင္းအနက္ ၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ ေစာေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားထက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဤမွာဘက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚ မႈက စုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ရွိသည္။ ၾကာ ေလ ပိုမ်ားေလျဖစ္ျခင္းဟုဆို၏။ ဘာလုပ္ ထားသနည္း။

အိႏိၵယႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကမူ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလေလာက္က အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ေငြမည္းမ်ားကို ေငြျဖဴအ ျဖစ္ ေလွ်ာ္ဖြပ္၍ ဆြစ္ဇာလန္၊ လူဇင္ဘတ္ ႏွင့္ ေကးမန္း အိုင္းလင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘဏ္ မ်ားသို႔ ေပးသြင္းထားခဲ့သည္မွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝဝ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိ ေၾကာင္း ထိုေငြမ်ား ျပန္ရေအာင္ အစိုးရ က ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾက ညာခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံကမူ ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္းငါးခုျဖင့္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ သြင္းထား ေၾကာင္း သတင္းျဖစ္ဖူးသည္ကို မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မသိခဲ့ရ။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အထိ ၅၄ ႏွစ္အတြင္း စီးဝင္ခဲ့ေသာ ေငြ မည္း ၇၇ ဘီလီယံကို မည္သည့္ေနရာ ေရာက္သြားေၾကာင္း စိစစ္သည္ဟု မၾကား သိရ။ စီးထြက္သြားေသာ ၁၈ ဘီလီယံ ဘယ္ေရာက္ သြားသည္ဟူ၍လည္း မသိရ၊ ေနာက္ထပ္ေငြမည္းမ်ား စာရင္းအင္း နည္းပညာကိုသံုး၍ မည္ေရြ႕မည္မွ် ဝင္ ထြက္ေနသည္ကိုလည္း မသိရ။ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိလာၿပီဆိုေသာေခတ္တြင္ အား လံုး အေမွာင္ဖံုးေနသည္။

မီဒီယာသမားမ်ားက မေဖာ္ထုတ္တတ္သည္လား ၆၆(ဃ)ႏွင့္ ထိသြားမည္စိုး၍ မေဖာ္ထုတ္ရဲသည္လား၊ ဤ ေမးခြန္းကို မည္သူ ေျဖတတ္မည္နည္း၊ ေျဖရဲမည္နည္း။ ေငြမည္း အမ်ားဆံုး ရရွိ ေနေသာ ဆိုမာလီႏိုင္ငံကို ပင္လယ္ဓား ျပလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြကို ေငြျဖဴ အျဖစ္ ေလွ်ာ္ဖြပ္၍ သံုးေနေၾကာင္း ဝိုင္း ၍ လက္ညိႇဳးထိုးၾကေသာအခါ သူတို႔က ျပန္၍ လက္ညိႇဳးထိုးျပသည္။ ကမၻာေပၚ တြင္ ဘိန္းအမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည္ ဆို ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ဘိန္းမွရေသာ ေငြမည္းမ်ားကို မည္သို႔ ေငြျဖဴလုပ္သြား သည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မေျပာသနည္း ဟူ၍။

ထိုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ မတည့္ ေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို စစ္ျဖစ္ေအာင္ ေျမႇာက္ေပး၊ ျပည္တြင္း၌ မတည့္သူမ်ား ကို ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေအာင္ ေျမႇာက္ေပး၊ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ရပ္တည္ ႏိုင္ေအာင္ ေျမႇာက္ၿပီး တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ ျပန္တိုက္ခိုင္း အစရွိေသာ စစ္မက္ျဖစ္ ေအာင္ ဖန္တီးၿပီးမွ စစ္လက္နက္ေရာင္း ခ်ေပးေသာသူတို႔ ထိုေရာင္းရသည့္ ေငြ မည္းမ်ားကို မည္သို႔ ေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ၾကသနည္းဟု လက္ညိႇဳးထိုးျပရန္ ျဖစ္လာ သည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေငြမည္းဟူသည္ ျဖစ္ ေပၚလာပံုမွာ အခ်ဳိ႕ကိစၥတြင္ ေပၚတင္ ႀကီး ျဖစ္ပါလ်က္ အေၾကာင္းမ်ဳိးစံုျပၿပီး ထိုင္ၾကည့္ေနရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိသည္ ကို သိသိႀကီး ျဖစ္ၾကသည္။

အဂတိလိုက္စား၍ ေငြမည္း ရသူမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သူမ်ားသာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ယံုၾကည္၍ အပ္ ႏွံထားေသာ ေနရာမွ ေငြတို႔ကို အလြဲသံုး စား လုပ္ႏိုင္သူမ်ားသည္ အာဏာရွိသူ မ်ားသာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဤေနရာ၌ ႀကံဳႀကိဳက္တုန္း အနည္းငယ္ ေဖာ္ထုတ္ ျပလိုသည္။ လူတို႔သည္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ လွဴခ်င္၊ တန္းခ်င္ ကုသိုလ္ယူခ်င္ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ ကမၻာ ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဘာသာေရးအေဆာက္ အအံုမ်ားတြင္ တာဝန္ယူလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရသူမ်ားသည္ လူအမ်ား ဝိုင္းလွဴသမွ် မ်ားလွ စြာေသာအလွဴေငြမ်ားကို ပညာသားပါပါ ဘံုး၍ ေငြမည္းမ်ား ရကုန္ၾကသည္။

 ေဆာ္ဒီနန္းေတာ္ကို ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္ ပန္းရန္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာေသာ မိုဟာမက္ဘင္လာဒင္သည္ ဘာသာေရး အထြတ္အျမတ္ အႀကီးဆံုး ကမၻာေက်ာ္ အေဆာက္အအံုႀကီးကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေရး၌ တာဝန္ယူရသူ ျဖစ္လာေသာအခါ မိန္းမ ၁၁ ေယာက္ယူၿပီး သားသမီး ၅၄ ေယာက္၏ ဖခင္ျဖစ္ေသာ အခ်မ္းသာဆံုး သူတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191