Main menu
HOT NEWS
adv
အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ေခ်မႈန္းသုတ္သင္ေရး အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္

အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ေခ်မႈန္းသုတ္သင္ေရး အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထဝီဝင္အေနအထားအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔၏ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ျဖစ္တည္မႈက ဘဂၤါလီမ်ားအား အေျခခ်ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ကို သမိုင္းအဆက္ဆက္က ခြင့္ျပဳထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ပထဝီဝင္အေနအထား အရ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ေမယုေတာင္တန္း ႀကီးက အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား ခိုေအာင္းရာေနရာအျဖစ္ ရပ္တည္ ခြင့္ေပးထားသည္။ ေရွးယခင္ သမိုင္းအဆက္ ဆက္ကတည္းက ဘဂၤါလီမ်ားအား သနား ၾကင္နာစိတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနထိုင္စား ေသာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ယခုအခါ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ ကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစာ္ကားလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ Arakan Rohingya Salvation Army(ARSA)  အဖြဲ႕ႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ-၇၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အခန္း (၃)၊ ပုဒ္မ-၆၊ ပိုဒ္ခြဲ(င)အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္အရ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ 'အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ခုကို က်ဴးလြန္ရန္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုယူ ၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 'လူႏွစ္ဦးႏွင့္အထက္ ပါဝင္ေသာအသင္းအဖြဲ႕ကို ဆိုလိုသည္'ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

 အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အခန္း(၃)၊ ပုဒ္မ-၅၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ပိုဒ္ခြဲ(က)အရ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္'ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းအတြက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဗဟိုအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒ အရ ယခုလတ္တေလာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ ဖ်က္ေရးအခန္းက႑တြင္ ေမွးမွိန္ေနသည္။

ယေန႔ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရာတြင္ တပ္မေတာ္၏အခန္း က႑သည္ အထူးအေရးႀကီးသည္။ ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ-၅၊ ပိုဒ္ခြဲ(ခ)အရ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္ ၏အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္။

ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါး ေစာ္ကားရာေရာက္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁)၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံ မူမ်ား၊ ပုဒ္မ-၂ဝ၊ ပိုဒ္ခြဲ(င)အရ တပ္မေတာ္တြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီး ေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းကပင္ နယ္ေျမခြဲ ထြက္ခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူး သည္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးသည့္အခါ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားက လြတ္လပ္ေသာ မူဆလင္ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမ်ားရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ယခုမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ၊ ေက်းရြာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္မဟုတ္၊ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းကပင္ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း ျပဳခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡ ဘာသာေရး ျပႆနာမ်ား မၾကာခဏ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္ မဆလေခတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကို ေျခကုပ္ယူ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး(RHF)ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕(RSO)မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္း ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအဖြဲ႕မ်ားက မူဆလင္အိမ္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕၍ ဓာတ္ပံု႐ိုက္၊ အစိုးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေနပါတယ္ဟု ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားသို႔ သတင္းတုမ်ားကို ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တြင္မရွိေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု လိမ္လည္ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကသည္။ ယခု အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္အထိ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္း ဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ လူ ၅၉ ဦး ေသဆံုးၿပီး ၃၃ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေသဆံုးသူဦးေရ ျမင့္တက္ လာသကဲ့သို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ တိုင္းရင္းသား မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီး ခံရသည့္ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိလာသည္။

ယခုလအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အစြန္း ေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမွာ ပို၍အဆင့္ျမင့္လာသည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လာသည္။ အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ အျပစ္မဲ့တိုင္း ရင္းသားျပည္သူမ်ား ကိုပင္ အၾကမ္းဖက္သတ္ ျဖတ္လာသည္။ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္သင္တန္းမ်ားေပးကာ နယ္ျခား ေစာင့္ကင္းစခန္း ၃ဝ ကို တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ ၿပိဳင္တည္း တိုက္ခိုက္လာၾကသည္။ အစြန္း ေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕မ်ားအား အိုင္အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားသာမက ကုလသမဂၢကဲ့သို႔ ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပင္ ေထာက္ပံ့ေန သည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ယင္းအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမ်ားအတြက္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏အႏၲရာယ္မွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႈွ အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္မွ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္ IS ကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားအား ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ IS အုပ္စုဝင္ အဘူေဆရပ္ဖ္(Abu Sayyaf) သူပုန္မ်ားသည္ ေတာင္ပိုင္းဖူးလူးႏွင့္ ဘာစီလန္ကြၽန္းမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ေနရာယူထား သည္။ ယေန႔တိုင္ အၿပီးအျပတ္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ ျခင္းမရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အင္ဒိုနီး ရွားႏုိင္ငံတြင္ IS ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ စစ္ေသြး ၾ<ြကအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕သည္ ဆူလာေဝကြၽန္းတြင္ ပိုဆို(Poso)စစ္စခန္းကို တည္ေထာင္ ထားရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ အေျခ စိုက္သည့္ ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား၏အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို ယေန႔တိုင္ ခံစား ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းခြဲထြက္ေရးအဖြဲ႕တြင္ အင္အားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ ထိုင္း ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ မူဆလင္ခြဲထြက္ေရးအဖြဲ႕ အေပၚ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္အေျခစိုက္ ဂ်ီဟတ္ဝါဒအစြန္းေရာက္မ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္း မိုးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

 အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႈွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား သကဲ့သို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ယင္း တို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရွိေနသည္။

ယင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီး ေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံရွိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီ ၄ဝဝဝဝ ခန္႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာပဋိပကၡေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႕(ICG)၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ား ပူးေပါင္း၍ Harakahal-Yaqin လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ႀကီးတစ္ဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ဆို သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ရွိ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ေမယုေတာင္တန္း ေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္သင္တန္းမ်ားေပး သကဲ့သို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏိၵယ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္ သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသရွိ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႕ ISIS မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသတြင္းရွိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ IS မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ထိေရာက္ေသာ ကြန္ရက္တစ္ခု မဖြဲ႕မီ Arakan Rohingya Salvaxion Army(ARSA) အဖြဲ႕ႏွင့္ အစြန္း ေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား အၿပီးတိုင္ ေခ်မႈန္းသုတ္သင္ရန္ အထူးလိုအပ္ ေပသည္။                            

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191