Main menu
HOT NEWS
adv
စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္္ လူထုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အေရးႀကီးပါသလား

စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္္ လူထုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အေရးႀကီးပါသလား

စီမံကိန္းတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယင္းစီမံကိန္း မေဆာင္ရြက္မီကတည္းက လူထုသေဘာထားစစ္တမ္း အားေကာက္ယူေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လက္ ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စီမံ ကိန္းမ်ားေျမာက္ျမားစြာရွိသကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္မည့္စီမံကိန္းမ်ား လည္းေျမာက္ျမားစြာရွိပါသည္။ မည္သည့္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစကာမူ စီမံကိန္း တစ္ခုေရးဆြဲမည္ဆိုပါက ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ထိုစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ႏိုင္ သည့့္ျပည္သူမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္မႈရွိ၊ မရွိစသည္တို႔ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရပါသည္။ ထိုသို႔ေလ့ လာဆန္းစစ္ၿပီးမွရရွိလာေသာ ျပည္သူ႔သေဘာထား အေပၚမူတည္၍ စီမံကိန္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါက လူထုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုပိုမိုရရွိ ေစကာ စီမံကိန္းလည္းေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ လူထု စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ဆိုသည္ ကို ကိုယ္ေတြ႕ဥပမာေပး၍တင္ျပေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

စာေရးသူတို႔ေနထိုင္ရာပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ယခုလက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေစ်းေျပာင္းသည့္စီမံကိန္းတစ္ခု အေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဥႆာ ၿမိဳ႕သစ္တြင္ပ်ံက်ေစ်းအေနျဖင့္ ယခင့္ယခင္ကပင္ အလို အေလ်ာက္တည္ရွိေနခဲ့ေသာ ေစ်းေလးတစ္ေစ်းရွိပါ သည္။ ယင္းေစ်းမွာ ရန္ကုန္-မႏၲေလးကားလမ္းမေဘး တြင္တည္ရွိၿပီး အလြန္စည္ကားပါသည္။ စည္ကားရျခင္း မွာ ၿမိဳ႕သစ္တစ္ခုလံုးတြင္ ဤေစ်းတစ္ေစ်းသာရွိျခင္း၊ အစိုးရတိုင္း႐ံုးမ်ား၊ ပဲခူးေကာလိပ္ႏွင့္ အျခားေသာပဲခူး ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္မွရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္နီးျခင္း၊ ေစ်းလာေရာင္း သည့္ရြာမ်ားႏွင့္နီးျခင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးႏွင့္ေဝးကြာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူ မ်ားအေနျဖင့္အဆင္ေျပကာ ဤပ်ံက်ေစ်းေလးမွာအလြန္ စည္ကားလ်က္ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္အစိုးရလက္ ထက္က ဤေစ်းေလးအား ပ်ံက်ေစ်းအျဖစ္မွ အေဆာက္ အအံုမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ေရာင္းခ်ႏိုင္ေအာင္ ေစတနာ ထား၍ တရားဝင္ေစ်းေလးတစ္ေစ်းျဖစ္ေအာင္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕မွဦးစီးကာ ေစ်းသစ္ငယ္တစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္ေသာေနရာမွာ ယခုလက္ရွိေစ်းေနရာမွ ၿမိဳ႕ထဲဘက္သို႔က်ေရာက္ ၿပီး ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ သံုးမွတ္တိုင္ေလာက္ခန္႔ေဝးပါ သည္။ ယခုတက္လာေသာအစိုးရလက္ထက္တြင္ ထို ေစ်းသစ္ႀကီးမွာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခု ပ်ံက်ေစ်းမွေစ်းေရာင္းသူမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ေရာင္းခ် ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္လာခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။

ပထမအႀကိမ္အေနျဖင့္ ေစ်းေဟာင္းတြင္ေရာင္းခ် ေနၾကေသာ ေစ်းေရာင္းသူမ်ားအပါအဝင္ ထပ္မံ၍အသစ္ ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားပါ သက္ဆိုင္ရာမွ ထိုေစ်းသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာင္းခ်ေစခဲ့ပါသည္။ တစ္ေန႔က စာေရးသူ ၏အမ်ိဳးသမီးက ေစ်းသို႔သြားေပးရန္ေျပာ လာေသာေၾကာင့္ ေစ်းသစ္သို႔ သြားေရာက္ကာေစ်းဝယ္ခဲ့ပါသည္။ ေစ်းသစ္ႀကီးမွာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သိန္းေထာင္ခ်ီ အကုန္က်ခံကာေဆာက္ထားေသာေစ်းျဖစ္ပါသည္။ စာ ေရးသူက စပ္စပ္စုစုငါးေရာင္းသူအေဒၚႀကီးတစ္ေယာက္ အား ေစ်းသစ္ႏွင့္ ေစ်းေဟာင္းေရာင္းခ်ရမႈအေျခအေန အားေမးျမန္းမိပါသည္။ ထိုအေဒၚႀကီး၏ အေျပာအရ ေစ်းသစ္သို႔ေစ်းဝယ္မည့္သူမ်ားအလာနည္းေသာေၾကာင့္ ေစ်းေရာင္းမေကာင္းေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။ စာေရးသူက ေနာက္ေတာ့ေကာင္းလာမွာပါဟုေျပာ၍ ဝယ္စရာ ရွိသည္မ်ားဝယ္ကာ အိမ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အိမ္သို႔ေရာက္ ေသာအခါ စာေရးသူ၏ဇနီးမေဟသီ အား ေစ်းတြင္ေတြ႕ ျမင္ခဲ့ရေသာ အေျခအေန အား ျပန္၍ေဖာက္သည္ခ်ကာ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ငါးရက္အၾကာတြင္ စေန၊ တနဂၤေႏြ႐ံုး ပိတ္ရက္ျဖစ္၍ မေဟသီထံမွေစ်းသို႔သြားေပးရန္ ရာဇသံ ထပ္မံက်လာျပန္ပါသည္။ စာေရးသူတို႔ကလည္း ႐ံုးအားလပ္ရက္က်မွ မေဟသီ၏အလုပ္မ်ားကိုကူညီခြင့္ ရသည္မဟုတ္ပါလား။ ေစ်းျခင္းေလးဆြဲကာ ေစ်းသြား ရန္အဆင္သင့္ျပင္လိုက္သည္။ မေဟသီက ''ေနဦး၊ ေစ်းသစ္ကိုသြားစရာမလိုေတာ့ဘူး''ဟု ေျပာလာပါသည္။ စာေရးသူတစ္ခ်က္ၿငိမ္သြားသည္။ ေစ်းသစ္က ေစ်း ေရာင္းသူမ်ား ေစ်းသစ္တြင္ေရာင္းမေကာင္း၍ ေစ်း ေဟာင္းသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနၾကၿပီဟု မေဟသီကထပ္ ဆင့္မိန္႔မွာျပန္သည္။ စာေရးသူကလည္း မေဟသီမိန္႔ မွာခ်က္အတိုင္း ေစ်းေဟာင္းသို႔ေရာက္သြားပါသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ ေစ်းေရာင္းသူမ်ားျပန္လည္ေရာက္ရွိ ေနတာကိုေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဝယ္စရာရွိသည္မ်ားကိုဝယ္၍ စာေရးသူေမာင္စပ္စုက ထပ္၍စပ္စုမိျပန္သည္။ သည္တစ္ခါေတာ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားေရာင္းခ်သူ ညီမ ငယ္တစ္ဦးအား ေစ်းသစ္မွာသြားမေရာင္းဘဲ အဘယ့္ ေၾကာင့္ ေစ်းေဟာင္းသို႔ျပန္လာရသနည္းဟု စာေရးသူ ကေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါ ထိုလံုမငယ္က ေစ်းသစ္မွာ ဝယ္မယ့္သူမရွိဘူး အစ္ကို ဟုျပန္ေျပာပါသည္။ ေၾသာ္ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလဟု စိတ္ထဲမွစာေရးသူေရရြတ္မိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ေစ်း ေဟာင္းတြင္ဆက္လက္မေရာင္းၾကရန္ႏွင့္ ေစ်းသစ္တြင္ သာေျပာင္းေရႊ႕ေရာင္းၾကရန္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ထားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ကိုလည္းေတြ႕ရပါသည္။ စာေရးသူစိတ္ထဲတြင္ ေတာ့ ဤေစ်းေျပာင္းေရႊ႕မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာ တစ္ခုခုရွိေနသည္ကို သတိထားလာမိပါသည္။
တတိယေျမာက္ စေန၊ တနဂၤေႏြေရာက္လာျပန္သည္။ မေဟသီႀကီးထံထမ္းေဆာင္ေနက်တာဝန္အတိုင္း ေစ်းသြားရျပန္သည္။ မေဟသီက ေစ်းေဟာင္းတြင္ေရာင္းခ်သူအားလံုးေရာက္ေနၾကၿပီဟုေျပာ၍ ေစ်းဝယ္ ရန္သြားေသာအခါ စာေရးသူအံ့ၾသသြားရသည္။ ေစ်း ဝင္ဝတြင္ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးတစ္ခုကိုေတြ႕ရသည္။ ဆိုင္းဘုတ္တြင္ ဤလမ္းမအားလမ္းခ်ဲ႕ရန္အစီအစဥ္ရွိပါသျဖင့္ ေစ်းမေရာင္းၾကရန္သတိေပးထားသည့္စာတန္းကိုေတြ႕ ျမင္ရသည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းတူးသည့္ေျမတူးစက္ျဖင့္ ေစ်း ေရာင္းသည့္ေနရာမ်ားတူးထားသည္ကို ပံုတြင္ေဖာ္ျပထား သည့္ အတိုင္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

စာေရးသူ၏မသိစိတ္ထဲမွ အလိုအေလ်ာက္ေမး ခြန္းတစ္ခုေပၚလာသည္။ တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခုလား၊ ေစ်း သည္မ်ားအား ေစ်းမေရာင္းႏိုင္ေစရန္ ေျမတူးစက္ျဖင့္ တူးျခင္းလားဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ေစ်းသည္ မ်ားမွာ ထိုတူးထားေသာလမ္းမေပၚတြင္ေရာင္းေနသည္ ကိုမေတြ႕ရဘဲ တျခားလမ္းငယ္ေလးမ်ားၾကား၌ က်ပ္ က်ပ္တည္းတည္းျဖင့္ေရာင္းေနၾကၿပီး ေစ်းဝယ္သူမ်ား ကလည္း ထိုေနရာမ်ားတြင္ အလုအယက္ဝယ္ယူေန သည္ကိုေတြ႕ျ့မင္ရသည္။ ေစ်းသည္တစ္ဦးကမူ ျမန္ျမန္ ဝယ္ၾက၊ ေစ်းလည္းေလွ်ာ့ေပးတယ္၊ ေတာ္ၾကာလာဖမ္း လိမ့္မယ္ဟုေျပာသံကိုလည္း စာေရးသူၾကားလိုက္ရသည္။ ေစ်းကိုေတာင္စိတ္ခ်လက္ခ်မေရာင္းရသည့္ သာမန္ ျပည္သူမ်ားဘဝကို စာဖတ္သူမ်ားသိျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။

ဤေနရာတြင္ စာေရးသူအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေမးခြန္းမ်ားစြာေမးမိပါ သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ေစ်းေရာင္းသူမ်ား မိုးလံုေလလံုစနစ္တက်သိကၡာ ရွိရွိေရာင္းခ်ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာေသခ်ာသည္။ ေစ်းသစ္ ရွိေဆာက္ထားေသာအေဆာက္အအံုႀကီးမွာ သိန္းေထာင္ခ်ီအကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းေရာင္းသူမ်ားမွာလည္း ထိုေနရာ တြင္ သိကၡာရွိရွိေရာင္းခ်င္ၾကသည္။ ေစ်းေဟာင္းရွိလမ္းမေပၚတြင္ မည္သူ မွ်မေရာင္းခ်င္သည္မွာေသခ်ာသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ေစ်းသစ္တြင္မေရာင္းဘဲ ေစ်းေဟာင္းသို႔ျပန္ၿပီး အဘယ့္ေၾကာင့္ျပန္လာ၍ေရာင္းခ်ၾကပါသနည္း။

အေျဖမွာရွင္းပါသည္။ အစိုးရလည္းမမွားသလို၊ ေစ်းေရာင္းသူမ်ား လည္းမမွားပါ။ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေစ်းဝယ္သူျပည္သူ (ဝါ)စားသံုးသူ ျပည္သူမ်ား၏သေဘာဆႏၵအား မေကာက္ယူခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စားသံုးသူမ်ား၏သေဘာထားစစ္တမ္းကို ေကာက္ခံၿပီးမွသာ ေစ်း အားေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါက ဤျပႆနာမ်ားေပၚလာမည္မဟုတ္ေပ။ ေစ်းဆိုသည္မွာ ေန႔တိုင္းသြားရသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ျပည္သူအမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းဝယ္ရာတြင္ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးမေပးႏိုင္၊ နီးစပ္ရာ၊ အဆင္ေျပရာေနရာမွသာ ဝယ္ယူလိုၾကသည္မွာသဘာဝျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေစ်းေဟာင္း ေနရာသည္ ပ်ံက်ေစ်းပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေစ်းဝယ္သူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီသည္။ အဆင္ေျပသည္။ ေစ်းသစ္ႀကီး၏အားနည္းခ်က္မွာ ၿမိဳ႕တြင္းဘက္သို႔ေရာက္သြားျခင္း၊ စားသံုးသူမ်ားလက္လွမ္းမမီျခင္း၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးႏွင့္နီး ျခင္း၊ ေစ်းေဟာင္းကိုအမွီျပဳဝယ္ယူသူမ်ားမွာ ၿမိဳ႕စြန္ရပ္ကြက္မ်ားမွျဖစ္ျခင္း၊ အကယ္၍ ေစ်းသစ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕သြားပါကလည္း ယင္းသို႔သြားဝယ္မည့္အ စား ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးသို႔သာသြားကာ ေစ်းဝယ္ရလြယ္ကူေစျခင္း၊ သြားလာစရိတ္ မွာ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးသြားသလိုကုန္က်ျခင္း၊ ေစ်းေဟာင္းေနရာသည္ သြားလာ စရိတ္သက္သာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္သက္ဆိုင္ရာမွ အတင္းေျပာင္းခိုင္းေစကာမူ မေျပာင္းဘဲ နဂိုမူလေစ်းေဟာင္း၌သာ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေနၾကျခင္းမွာ ထိုအခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို စာေရးသူႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားသတိထားမိလာခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ စီမံသူမ်ားလည္းသိထားသင့္ေပသည္။ စာေရးသူေထာက္ ျပလိုသည္မွာ ေစ်းေဟာင္းမွေစ်းသစ္သို႔ ေျပာင္းမည့္စီမံကိန္းမခ်မွတ္မီကတည္းက စားသံုးသူစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သင့္ပါသည္။ မည္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္မဆို စားသံုးသူရွိမွ ေရာင္းခ်သူရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စားသံုးသူမ်ား လက္လွမ္းမမီရာ၊ မႀကိဳက္ရာေနရာ တြင္ ေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္ပါက က်ိန္း ေသအ႐ံႈးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ ေစ်းကြက္ဆိုသည္မွာ အတင္းအဓမၼဖန္တီး ၍မရႏိုင္သည္ကို ဤအေတြ႕အႀကံဳက ေကာင္းေကာင္းသင္ခန္းစာယူ၍ ရႏိုင္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ မည္သည့္စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္ ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ လူထုစစ္တမ္း(ဝါ)စားသံုးသူစစ္တမ္းေကာက္ယူရန္လိုအပ္ေပသည္။ သို႔မွသာ ထိုစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္လည္းေကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္း၏အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားကိုခြဲေဝရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌လည္းေကာင္း အမ်ား ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္လာကာ ေအာင္ျမင္ေသာစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ လာႏိုင္ပါေၾကာင္း လူထုစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈအေရးႀကီးပံုအား စာ ဖတ္သူမ်ား သင္ခန္းစာရယူႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ဥပမာေပးေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။    ။

#DemocracyToday

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191