Main menu
HOT NEWS
adv

တာဝန္ယူတဲ့စိတ္ တာဝန္သိတဲ့စိတ္နဲ႔ လူတိုင္းပါဝင္ရမယ္

( တစ္ )
တာ၀န္ယူတဲ့စိတ္၊ တာဝန္သိတဲ့ စိတ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ ေလာင္  ၾကားရပါတယ္။ ဒီစကားလံုးဟာ က်င့္သံုးႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တကယ္ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာပါ။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္တာဝန္ယူရတဲ့ အရာေပၚမွာ ေခါင္း မေရွာင္ဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ္ျပႏိုင္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Read more...

ျမန္မာ့ေရႊနဲ႔ ေရႊခြန္

ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းမွာ ႏိုင္ငံ ပိုင္ သတင္းစာေတြကေနၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းကို ေဖာ္ ျပခဲ့တယ္။ သိရွိေလ့လာ အႀကံျပဳႏိုင္ဖို႔လို႔ ဆိုပါတယ္။

Read more...

ပါတီ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမွ ျပည္သူ ကိုယ္စားျပဳျခင္းသို႔

ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ တဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားကေန ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေၾကာင္း မွတ္သားမိသေလာက္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆို တာ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ သူကလြဲရင္ မိမိတို႔ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီအေပၚ သစၥာခံၾကရစၿမဲ။ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒနဲ႔သေဘာထားမ်ားအေပၚ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးရစၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ပါတီကိုယ္စားျပဳ အေရြးခ်ယ္ခံရသူ ပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တူညီတဲ့ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိး အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ အက်ဳိးျပဳရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားရွိပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္ နည္းေျပာရရင္ မဟာဗ်ဴဟာ ခံယူခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ နည္း ဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔ နည္း ပရိယာယ္ သုိ႔မဟုတ္ သီအိုရီနဲ႔ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအၾကားမွာ မထင္မွတ္တဲ့ကြာဟခ်က္ေတြ ေတြ႕ရတတ္ ပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာဆိုတာ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး နည္းဗ်ဴဟာကေတာ့ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေရြး ခ်ယ္မႈမွန္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ ေပမယ့္ အေျခအေနမေပးျပန္ရင္လည္း အဲဒီေရြးခ်ယ္မႈဟာ အေဟာသိကံ ျဖစ္ရ တတ္ပါတယ္။

Read more...

၀စီပိတ္ ဆာေသာ္ဒိုး

ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္ကား အရင့္အရင္ 'လက္ထက္ေတာ္အဆက္ဆက္' ေခတ္မ်ားႏွင့္ ကြာျခားခ်င္တိုင္းကြာ ျခားခဲ့ေလၿပီ။ စစ္ခံု႐ံုးဥပေဒကာလမ်ား ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားျဖတ္ေက်ာ္လာ ၿပီးေနာက္ ယူနီေဖာင္းအစိမ္းပုပ္ ေဘာင္းဘီရွည္မ်ားကို ေခါက္၍သိမ္းလိုက္ၿပီး ပုဆိုးစိမ္းမ်ားကို ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေကာက္ကာငင္ကာ စြပ္လွ်ဳိလိုက္ၾကကာ 'စစ္မႈထမ္း အၿငိမ္းစားအစိုးရ'ကာလတစ္ ခုကိုလည္း ျပည္သူလူထုမွာ ရင္ဆိုင္ျဖတ္ ေက်ာ္ခဲ့ရပါေပ၏။

Read more...

စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္္ လူထုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အေရးႀကီးပါသလား

စီမံကိန္းတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယင္းစီမံကိန္း မေဆာင္ရြက္မီကတည္းက လူထုသေဘာထားစစ္တမ္း အားေကာက္ယူေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လက္ ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စီမံ ကိန္းမ်ားေျမာက္ျမားစြာရွိသကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္မည့္စီမံကိန္းမ်ား လည္းေျမာက္ျမားစြာရွိပါသည္။ မည္သည့္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစကာမူ စီမံကိန္း တစ္ခုေရးဆြဲမည္ဆိုပါက ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ထိုစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ႏိုင္ သည့့္ျပည္သူမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္မႈရွိ၊ မရွိစသည္တို႔ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရပါသည္။ ထိုသို႔ေလ့ လာဆန္းစစ္ၿပီးမွရရွိလာေသာ ျပည္သူ႔သေဘာထား အေပၚမူတည္၍ စီမံကိန္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါက လူထုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုပိုမိုရရွိ ေစကာ စီမံကိန္းလည္းေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ လူထု စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ဆိုသည္ ကို ကိုယ္ေတြ႕ဥပမာေပး၍တင္ျပေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

Read more...
adv

adv

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616