ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁-ဖက္စ္ ျမန္မာ အင္ဗက္စ္မဲ့(န္)ကုမၸဏီလီမိတက္(FMI)သည္ ယင္းႏွင့္အက်ိဳးတူပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ရွယ္ယာထည့္ဝင္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စင္ကာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁-အနည္းဆုံး လုပ္ခတိုးေပးေသာ္လည္း ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားတိုးတက္ျခင္းမရွိပါက လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈ မ်ားရွိလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္တို႔ကေျပာသည္။

++++++++++++++++++++++++
ယခင္က တစ္ကီလိုဂရမ္ က်ပ္ ၆၀ဝ မွ က်ပ္ ၇၅၀ သို့ ေဈးႏႈန္းတိုးျမႇင္႕ေရာင္းခ်
++++++++++++++++++++++
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂- အစိုးရအေန ျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၂၀ ဝန္းက်င္ကာ လကတည္းကျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ အိမ္သံုး ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကသို႔လုပ္ ငန္းလႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊဲေျပာင္းၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ကီလို ဂရမ္ က်ပ္ ၆၀ဝျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနရာ မွ က်ပ္ ၇၅၀သို႔ တိုးျမႇင့္ေရာင္းခ် ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁
 
ျမန္မာ့စေတာ့ ရွယ္ယာေဈးကြက္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား မ်ား ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြ ေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ၊ ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္း၍ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဌးခြ်န္ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁

အနည္းဆုံး လုပ္ခတိုးေပးေသာ္လည္း ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္ျခင္းမရွိပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားရွိလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္တို႔ကေျပာသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ေ႐ႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္(၁)စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေ႐ႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၁)၊ ဝါးတစ္ရာစက္မႈဇုန္ႏွင့္ သာဓုကန္စက္မႈဇုန္တို႔မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြႏႈန္းထားသတ္မွတ္ ေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝး၌ တက္ေရာက္လာသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကထိုသို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေလး၊ ဒီဇင္ဘာ ၁

ေဆာင္းရာသီေရာက္ရွိေသာ္လည္းကေလး၊ ခ်င္းေတာင္ေဒသတြင္ အေအးေပါ့ေနသည့္အတြက္ ေဆာင္းထည္ ေဘထုပ္လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ား အေရာင္းအဝယ္ေအး ေနေၾကာင္း ကေလးၿမိဳ႕ တာဟန္းေဈး ေဘထုပ္ထည္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ ဦးထန္းငါက ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္က ေျပာသည္။ 

ဗန္းေမာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁
 
ကခ်င္ျပည္ နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ က႑ေပါင္းစံုပူးေပါင္း ဖလွယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ကုန္သည္မ်ားအသင္း ႐ံုးခြဲကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္႐ံုးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဒသႏွစ္ခုအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္သြားလာမႈစသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုဖလွယ္မႈႏွင့္ က႑ေပါင္းစံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ ဖလွယ္ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ရန္ ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
 

ရန္ကုန္၊ႏိုဝင္ဘာ ၃ဝ

 

ယခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ ေငြေလ်ာ့နည္းေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားပါဝင္လွဴဒါန္းလိုပါက လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း ေရွး ေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာန၊ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ားဌာနခြဲမွ သိရသည္။

Page 5 of 31