Main menu
HOT NEWS
adv
စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစုမ်ား ကုန္သြယ္ခြင့္ စနစ္တက် စိစစ္ စစ္ေဆးသင့္

စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစုမ်ား ကုန္သြယ္ခြင့္ စနစ္တက် စိစစ္ စစ္ေဆးသင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသေန လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ တြင္ ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရး ထြက္ကုန္အားလံုးသည္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈပိုလွ်ံမွသာ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾက သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလံုးနီးပါးသည္ ျပည္တြင္းမွထြက္ရွိ သည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးထြက္ကုန္မ်ားကိုသာ စားသံုးၾက သည္ကမ်ားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ သြင္းအားစုမ်ားျဖစ္ သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ မ်ဳိးေစ့စသည့္မ်ား သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္က ျပည္ တြင္းမွထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို သာ အသံုးျပဳၿပီး လိုအပ္ခ်က္ကိုျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္း၍ ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးမ်ားထံ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ျပည္ပမွ မွာယူ သံုးစြဲၾကသည္ကမ်ားသည္။ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို ျပည္တြင္း၌သာ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ၾကသည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ေရာက္မွသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္အရ ျပည္ပမွသြင္း အားစုမ်ား တင္သြင္းခြင့္ရကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ကပင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာဥပေဒ၊ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒႏွင့္ မ်ဳိးေစ့ ဥပေဒမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ ေရာက္ စစ္ေဆးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈအလြန္နည္းပါးသည္။ ယင္းအတြက္ ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ မ်ား နစ္နာထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိေစေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ ရာမွစနစ္တက် အၿမဲမျပတ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။

ယေန႔ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ယခင္အစိုးရအ ဆက္ဆက္ ခြင့္မျပဳခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစုမ်ား ျဖစ္သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာမက ႏိုင္ငံျခားသား ကုမၸဏီမ်ားကို လက္လီလက္ကား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအ ခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ ကုန္စည္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထား သည့္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ ယင္း အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အထူးအ ခြင့္အေရး ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ မ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစုမ်ားအား စံခ်ိန္မီသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားကိုသာ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မမီသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာျဖစ္ပါက ေတာင္သူလယ္ယာဦး ႀကီးမ်ား၏ သီးႏံွအထြက္ႏႈန္းကို ထိခိုက္ေစမည္။ ဓာတ္ၾ<ြကင္း အာနိသင္က်န္ရွိသည့္ ပိုးသတ္ေဆးကို အသံုးျပဳမိပါက စား သံုးသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္ က်ဆင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးေစ့မမွန္ ပင္မသန္ဆိုသကဲ့ သို႔ တင္သြင္းသည့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားညံ့ဖ်င္းပါက သီးႏွံအထြက္ ႏႈန္းက်ဆင္းမႈအျပင္ ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးမ်ား၏ ဝင္ ေငြကို ထိခုိက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေဆးကုမၸဏီမ်ားမွ ျပည္တြင္း သံုးစြဲရန္ မွာယူတင္သြင္းသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ပိုးသတ္ေဆး ႏွင့္ မ်ဳိးေစ့ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရာတြင္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မီ၊ မမီ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ လူကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ဓာတ္ၾ<ြကင္းအာနိ သင္ရွိမရွိ စသည္တို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက် စိစစ္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ယင္းသို႔ စိစစ္စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနတစ္ခုတည္းမဟုတ္ ဘဲ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA)ႏွင့္ ပူးေပါင္း စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္မွ တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ

Rate this item
(0 votes)
မိုးဆက္ကို

Thura Soe @ Moe Sat Ko

Latest from မိုးဆက္ကို

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191