Main menu
HOT NEWS
adv
အၾကမ္းဖက္ တားဆီးကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းေရး

အၾကမ္းဖက္ တားဆီးကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၃ အရ အတည္ ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအခန္း(၁)၊ အမည္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္အရ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုဆိုသည္မွာ အၾကမ္း ဖက္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ရန္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုယူ၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လူႏွစ္ ဦးႏွင့္အထက္ ပါဝင္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕ကိုဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ ဗဟိုအဖြဲ႕က ျပည္ေထာင္စုအ စိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေၾကညာထားသည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္ စုလည္း ပါဝင္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ (Terrorism)ကို ႏိုင္ငံတကာမွ လက္ခံက်င့္သံုးေနသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း ကို နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳလ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာျဖင့္ လက္လြတ္စပယ္ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စုတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္မႈအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္လည္း ၿငိစြန္းလ်က္ရွိသည္။

အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္း ဖက္အုပ္စုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသမ်ားတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲကာ ယင္းေဒသရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တိုက္ခိုက္ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လုပ္ရပ္သည္ ယခုအခ်ိန္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္လာသည္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ေရွးယခင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစာ္ကားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ သီးျခားနယ္ေျမ တည္ေထာင္လိုသည့္ဆႏၵ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ မ ပါဝင္သည့္ ဘဂၤါလီဟူေသာအမည္ျဖင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ခံယူႏိုင္ရန္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးကိုမဆို ႀကီးေလးေသာရာဇဝတ္မႈ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးမဆို ႏိုင္ငံတကာရွိ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက မိမိႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးေစာ္ကားမႈအပါအ ဝင္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို ဥပေဒမဲ့ အုပ္စုဖြဲ႕၍ ထိပါးေစာ္ကား က်ဴးေက်ာ္လာပါက တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ ႏွိမ္နင္းမႈျပဳသည္မွာ သာမန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ် အၾကမ္းဖက္မႈကို အားမေပးသကဲ့သို႔ မိမိႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ရန္ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ႏွိမ္ နင္းလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ေနာက္ေနာင္တြင္ ယင္းေဒသမ်ား၌ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ၊ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈတန္ ျပန္ေရး (Counter Terrorism) အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊  တပ္မေတာ္မွလည္းေကာင္း၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္မွ တိုက္တြန္းေရးသား အပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ

Rate this item
(0 votes)
မိုးဆက္ကို

Thura Soe @ Moe Sat Ko

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191