Main menu
HOT NEWS
adv
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ပါ

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံ၍လက္မႈ လယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ကူးေျပာင္းေရးအဓိက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ကာလ အစုိးရအဆက္ဆက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ေၾ<ြကးေၾကာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရသန္းေခါင္ စာရင္းအရ လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ သည္ ေက်းလက္ေဒသမွျဖစ္ၾကၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ျပဳၾကသည္။
   
 လက္မႈလယ္ယာက႑မွ စက္မႈလယ္ယာက႑သုိ႔ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ မူလအေျခအေနထက္ တိုး တက္လာသည္ ဆိုေသာ္လည္း အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအပါ အဝင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ စိုုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာ၊ မ်ဳိးေစ့၊ ပိုးသတ္ ေဆး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာအပါအဝင္ သြင္းအားစုမ်ား အသံုးခ်မႈလည္း မ်ားစြာ ကြာျခားေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ ေတာင္သူလယ္ယာဦး ႀကီးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမွာလည္း နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။
   
 အထူးသျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို လယ္ ယာ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔အတူ ျပည္တြင္း၌ တည္ေဆာက္သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံု ငါး႐ံုအနက္ ႏွစ္႐ံုကို လတ္တေလာ ရပ္ဆိုင္း ထားရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခင္ကတည္းက ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထုတ္လုပ္တင္ သြင္းသည့္ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ေတာင္သူလယ္ ယာဦးႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အားကိုးအားထားျပဳ၍ ဝယ္ယူသံုးစြဲခဲ့ၾက သည္။ ယခု ပိုမိုအားထားၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။
    
ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ထုတ္လုပ္တင္သြင္းသည့္ ပိုး သတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားမွ အခ်ဳိ႕မွာ အရည္အေသြးျပည့္ မီ၍ အခ်ဳိ႕မွာအရည္အေသြး မျပည့္မီသျဖင့္ ေတာင္သူလယ္ယာဦး ႀကီးမ်ားမွာ အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းကာ စီးပြားေရးအရ မ်ားစြာထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည္ကို သတင္းစကား ၾကားသိေနရသည္။ ယင္းအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စနစ္တက် စိစစ္ၾကပ္မတ္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အ ထူးလိုအပ္လ်က္ ရွိေပသည္။
    
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ ပ်ဳိးေရးက႑သည္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ဖူလံုေရးအျပင္ ျပည္ပပို႔ကုန္ အျဖစ္ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ အေရးပါအရာေရာက္သည့္ က႑တစ္ရပ္အ ျဖစ္ မလြဲမေသြ တည္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသီးႏွံမ်ားအျဖစ္ စားသံုးသီးႏွံ၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံ၊ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ပ်ဳိးဥယ်ာဥ္ၿခံသီးႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိး လ်က္ရွိသည္။
    
ႏိုင္ငံတြင္း စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားအားလံုး၏ မ်ဳိးေစ့၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာနွင့္ ပိုးသတ္ ေဆးသံုးစြဲမႈမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ကြာျခားေနသည္။ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း နိမ့္က်ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
    
အထူးသျဖင့္ ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးအတြက္ အဓိက က်သည့္ မ်ဳိးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာအတုမ်ား၊ အရည္ အေသြးမျပည့္မီသည္မ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာဥ ပေဒႏွင့္ မ်ဳိးေစ့ဥပေဒမ်ားအရ တိတိက်က် စစ္ေဆးအေရးယူေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ လိုအပ္ပါက ေတာင္သူလယ္ယာဦး ႀကီးမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈရွိပါက ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရးအထိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ အကူအညီေပးသင့္သည္။
   
 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေတာင္သူလယ္ ယာဦးႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လယ္ယာလုပ္သားရွားပါးမႈ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ရာ လူအစား စိုက္ပ်ဳိးရိတ္သိမ္းေျ>ြခ ေလွ႔သည္ကို စက္အားျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနရသည္လည္း ရွိ သည္။ ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ သာမန္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အထူး အေလးေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (Flower News Journal)
#YangonMediaGroup #FlowerNewsJournal #Editorial

Rate this item
(0 votes)
မိုးဆက္ကို

Thura Soe @ Moe Sat Ko

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191