HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Article [-- ေဆာင္းပါမ်ား က႑ --]

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆန္႔ေသာလက္ မေကြးမီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆန္႔ေသာလက္ မေကြးမီ

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္၏က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပုိင္း ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီး မွစတင္ကာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲသုိ႔ ဝင္ ေရာက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ ႀကီး၌ လူထုပရိသတ္ႏွင့္စတင္၍ ခဏတာ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္၂၆ ရက္တြင္ ေရႊတိ ဂုံဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္၌ က်င္းပသည့္ လူထုေဟာေျပာပြဲမွ စတင္ကာ ႏုိင္ငံေက်ာ္႐ုံ မွ်မက ကမၻာေက်ာ္သည္အထိ ထင္ရွားေက်ာ္ ၾကားခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီထူေထာင္ကာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အေထြ ေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ(င)အရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္ တင္သြင္းခြင့္မရသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ပါ ဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရရွိေသာ္လည္း NLD ပါတီ အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ ၉၃ ပါတီႏွင့္အတူ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ မဲ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ျဖင့္ အျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္အစုိးရက မဲအ ႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ NLD ပါတီအား တရားဝင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳဘဲ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေၾကာင္းျပဳ ရမယ္ရွာကာ အာဏာကုိ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္စဲြကုိင္ထား ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရအျဖစ္ ႏွစ္ ေပါင္း ၂၂ ႏွစ္နီးပါးမွ် ရပ္တည္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အထိ ၁၅ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူ ေရး ဆဲြခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၈ ေမလတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

စစ္အာဏာရွင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၅ႏွစ္နီးပါး မွ် ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသည္။ ထုိစဥ္က NLD ပါတီသည္လည္း ၿပိဳပ်က္ယုိင္လဲလုမတတ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ တုိင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ သည္ အက်ပ္အတည္း၊ အခက္အခဲ၊ အဟန္႔ အတား၊ အတားအဆီး၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မ်ား အၾကားမွ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္း အျဖစ္ ႀက့ံႀကံ့ခံ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိစဥ္က တပ္မေတာ္အစုိးရအေပၚ အာဏာဖီဆန္ေရး လမ္းစဥ္ကုိ က်င့္သုံးကာ 'အမ်ားသေဘာမတူ သည့္ အမိန္႔အာဏာဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီ ဆန္ၾက'ဟူေသာ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံျဖင့္ တုိက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ တပ္မေတာ္အစုိးရ အား 'ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ အလုံး စုံပ်က္သုဥ္းေရး(We have to choose be-tween dialogue or devastation)လမ္းစဥ္ ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။

NLD ပါတီသည္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ကုိ လက္မခံသျဖင့္ ပါတီမွတ္ပုံျခင္းမျပဳ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ NLD ပါတီသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္လ်က္ ရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၄၇ ေနရာတြင္ မဲအႏုိင္ရရွိခဲ့ သည္။ ယင္းေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ NLD ပါတီဝင္ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ ေတာ္ အသီးသီးသုိ႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NLD ပါတီတြင္ ဥကၠ႒ျဖစ္လာၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္ မတီတြင္ ဥကၠ႒ျဖစ္လာေသာ္လည္း အမည္ခံ သက္သက္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ အတူ NLD ပါတီဝင္ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခြင့္မ်ား ရရွိ ေသာ္လည္း အရာေရာက္သည့္ အေျခအေန တြင္မရွိဘဲ အမည္ခံသက္သက္ျဖင့္သာ ျဖစ္ ေနခဲ့ရသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ က်င္းပသည့္ ပါတီစုံ ဒီမုိ ကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီသည္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ အစုိးရအဖဲြ႕ကုိ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ ကြၽတ္ စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႕ႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ အရ ဝန္ႀကီး ဌာနသံုးခုကုိ တပ္မေတာ္က ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး က်န္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီ၏စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေနရာ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၊ ေကာ္မတီ ေနရာအခ်ဳိ႕ တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ပါတီမွ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေနရာ ေပးခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစုိးရ အဖြဲ႕ စတင္ဖဲြ႕စည္းစဥ္က သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနတုိ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၿဴီ ပါတီဝင္အခ်ဳိ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ လာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ သီး သန္႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္လာသည့္အခါ ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တာဝန္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး ရာမူဝါဒေကာ္မတီ၊ လံုၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဗဟိုဌာန(NRPC)၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညိႇႏိႈင္း ေရးအဖြဲ႕(DACU)၊ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေဟာင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရးအတြက္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕၊ နယ္ စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း မ်ားေကာ္မတီ စသည့္ ေကာ္မတီ ၁၁ရပ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟို ေကာ္မတီတြင္ တြဲဖက္ဥကၠ႒အျဖစ္ လည္း ေကာင္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္၊ ျမန္ မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႕သံုးခု တြင္ လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္စနစ္ (PR System) စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံပိုင္ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္တည္ေဆာက္ေရး ဦး ေဆာင္ေကာ္မတီ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံ အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ စသည့္ ေကာ္မတီသံုးဖြဲ႕ တြင္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေကာ္ မတီ ၁၈ ရပ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္။

သုိ႔တုိင္ NLD ပါတီ အစုိးရလက္ထက္တြင္ အေရြ႕တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရွိေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားမႈမရွိသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္ စိတ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ NLD ပါတီ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီး သံုးဦးတုိ႔ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့သည္။ NLD အစုိးရလက္ထက္တြင္ ပထမဦးဆုံး သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အား အနားယူေစၿပီး သမၼတေန ရာတြင္ ဦးဝင္းျမင့္ အစားထုိး ခန္႔ထားသည္။ ေနာက္ထပ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ လူ စားလဲရန္ရွိသည္ဆုိသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ ေပၚေနသည္။

လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တာဝန္ႏွင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ ထားသည့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးဌာနမ်ား တည္ေထာင္ ေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းမႈအဖဲြ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားျဖစ္ သည့္ အာဆီယံပါလီမန္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေကာ္ မတီ(Joint Committee on ASEAN Inter-Parliamentary AQembly)၏ အဖြဲ႕ဝင္၊ ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ ေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီဝင္ စသည္တုိ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္စဥ္က လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားရန္ ေဆာင္ ရြက္ေနမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ ရာထူးသက္တမ္းအတြင္း ယင္းပါတီ အဖြဲ႕ အစည္း၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမျပဳေရးကိစၥ၊ ျပည္ပဘဏ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဏ္စာရင္းငါးခုျဖင့္အပ္ႏွံထား ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥ စသည့္ေမးခြန္းေပါင္း ၂၅ခုခန္႔ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္း ေသာအစုိးရ ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ျပည္ ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္း ႏိုင္ေသာပစၥည္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရန္၊ ျပည္သူမ်ား ယုံ ၾကည္အားထားၿပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မွ်တ သည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ထြန္းေစရန္ တရား သူႀကီး၊ အမႈသည္ႏွင့္ သက္ေသမ်ား က်မ္း သစၥာ က်ိန္ဆိုရန္၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက အခ်ိန္ဇယား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍ ေဆာလ်င္စြာ အေရးယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္း ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေပး ရန္ စသည့္ အဆိုေပါင္း ၁ဝခုကုိ တင္သြင္းခဲ့ သည္။

ယင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ေနစဥ္ ဦးဝင္းျမင့္အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ထုိ႔အတူ မၾကာေသးမီက NLD ပါတီ ၏ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရျပန္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္ NLD ပါတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ရည္မွန္းထားသူ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနရာကို ဆက္ခံမည့္သူဟုဆုိႏုိင္သည္။ NLD ပါတီတြင္ ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္အမ်ားစုသည္ ၆၅ႏွစ္ေက်ာ္သူ မ်ား ျဖစ္သည္။ လက္ရွိသမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ ႏွင့္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္မွာ အသက္ ၇၂ ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ သဘာဝ ဓမၼတရား အရ စိတ္သြားတုိင္း ကုိယ္မပါႏုိင္သည့္အရြယ္ သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီတြင္ ပါတီဝင္လူငယ္ ခုနစ္ ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ရိွသည္။ NLD ပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ လူငယ္ ညီလာခံကို မၾကာမီ လူငယ္ညီလာခံကုိယ္စား လွယ္ ၂၆ဝ ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းလူငယ္ညီလာခံသည္ လာမည့္ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အင္ အားသစ္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။

၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အ ေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွစ္ေလးလံုး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္တည္ ေထာင္သည့္ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိး ေရးပါတီ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီး မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ရာ မဲဆႏၵ ရွင္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆန္႔ေသာ လက္ မေကြးမီ၊ ေကြးေသာလက္ မဆန္႔မီ NLD ပါတီ၏ အနာဂတ္ကာလအတြက္ ရည္ ရြယ္၍ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကုိ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ထားရွိရန္ လုိအပ္လာၿပီ ျဖစ္ေပ သည္။

#TheYangonTimes

Rate this item
(0 votes)
back to top