HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Article [-- ေဆာင္းပါမ်ား က႑ --]

ေရွ႕ ျဖစ္ေဟာျခင္း

ေရွ႕  ျဖစ္ေဟာျခင္း

<<<< ေရႊကူေမႏွင္း >>>>

 ေရွ႕  ဘာျဖစ္မည္ဟု ႀကိဳတင္ေဟာကိန္း ထုတ္သူမ်ားကို Fortune Teller ဟု အဂၤလိပ္အေခၚအေဝၚရွိပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဗဒင္ဆရာဟု ေခၚၾကသည္။ ကမၻာ ေပၚရွိ လူမ်ဳိးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာေျပာမႈကို ယံုၾကည္မႈမ်ား ရွိခဲ့ဟန္တူပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔လည္း ေရွးႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ဤယံုၾကည္မႈမ်ဳိးရွိခဲ့ၾက၏။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူကစ၍တီထြင္ ခဲ့မွန္း မသိရေစကာမူ ဤအေလ့အထသည္ ျမတ္စြာဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူေသာကာလ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၂၆ဝဝ ေက်ာ္ကပင္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ဇာတ္နိပါတ္မ်ားအရ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္မည့္ ကေလးငယ္ ေမြး ေမြးခ်င္း ဤကေလးသည္ ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ ျဖစ္မည္ဟု ေဟာၾကားခဲ့ေသာသာဓကရွိ၏။ ဗာရာဏသီျပည္ ဗိမိၼသာရမင္းႀကီး၏ မိဖုရား ေဝေဒဟီ ပဋိသေႏၶရွိေသာအခါ ဘုရင္မင္းႀကီး၏ လက္ေမာင္းေသြးကို ေသာက္လိုသည္ဟု 'ခ်ဥ္ျခင္း' ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာဆရာ မ်ားက ဤကေလးကား အဘကိုသတ္မည့္သားဟု ေဟာခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မင္းႀကီးကမူ မိဘေမတၱာ ျဖင့္ သတ္လိုလွ်င္သတ္ေစ၊ သူ႔အလိုျပည့္ေစရမည္ဟု မိမိလက္ေမာင္းေသြးကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ေဖာက္၍ တိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသူငယ္ ႀကီး ျပင္းလာေသာအခါ တကယ္ပင္ ဖခင္ကိုသတ္ခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ဇာတ္နိပါတ္မ်ား၌ အထင္အရွား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေလသည္။


ဤသို႔ျဖင့္ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာျခင္း (ေဗဒင္ပညာ)သည္ ေရွးကပင္ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသို႔ေဟာသမွ်သည္ မွန္ကန္ပါ၏ေလာဟု ေစာေၾကာစရာကားရွိ၏။ မွန္သျဖင့္ ယံုသူရွိသလို၊ မမွန္သျဖင့္ မယံုသူမ်ားလည္းရွိသည္။ အေရးအေၾကာင္းေပၚလွ်င္မူ ေဗဒင္ေျပးေမးလိုက္မွ စိတ္ေအးတတ္သူမ်ား လည္း အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ အမွန္စင္စစ္ ေဗဒင္ပညာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္အတူ ကပ္လ်က္ပါလာ ေသာ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္၏။ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားသည္ အိႏိၵယျပည္မွလာသည့္နည္းတူ ေဗဒင္က်မ္းမ်ားသည္လည္း အိႏိၵယျပည္မွပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ အိႏိၵယျပည္၌ မူလအစ ကမၻာဦးက်မ္းမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ၿပီး ေနာင္အခါ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံရေသာကာလ၌ အီဂ်စ္ စေသာ ေရွး ေဟာင္းအယူရွိသည့္က်မ္းမ်ား ေရာက္ရွိေရာ ေႏွာခဲ့သည္။ က်မ္းေဟာင္းႏွင့္ က်မ္းသစ္ဟူ၍ ရွိလာသည္။ အေျခခံအခ်က္ကားတူညီ၏။ အားလံုးေသာေဗဒင္က်မ္းမ်ား၏ ေဟာကိန္းသည္ ေနလၾကယ္တာရာနကၡတ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနေလသည္။


ေရွးေဗဒပညာရွင္မ်ား၏ အယူအရ လူတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားေသာအခ်ိန္၌ ေကာင္းကင္တြင္ ထြန္းလင္းလ်က္ရွိေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၊ နကၡတ္မ်ား၏ အစြမ္းမ်ားက ေမြးဖြားလာသူအားလႊမ္းမိုးသည္ဟူ၍ျဖစ္၏။ ထိုအခါ ထိုအခ်ိန္၌ ေကာင္းကင္တြင္ ႀကီးစိုးခဲ့ေသာနကၡတ္မ်ားကို ရွာေဖြကာထိုလူ၏ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သို႔ ႀကံဳရမည္ဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ရွိ နကၡတ္တာရာမ်ားတြင္ ေကာင္းေသာနကၡတ္၊ ဆိုးေသာနကၡတ္ဟု ရွိသည္ဟု ယူဆၿပီး ထိုအခ်ိန္ေမြးသူသည္ အဆိုပါ နကၡတ္မ်ား၏ ဆိုးျခင္း၊ ေကာင္းျခင္းကိုခံရသည္ဟု တြက္ခ်က္ၾကျခင္းျဖစ္၏။
ေဟာခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီျခင္း၊ လြဲေခ်ာ္ျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ဤျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ နကၡတၱေဗဒသင္တကၠသိုလ္တစ္ခုမွထုတ္ေသာ သင္႐ိုးစာေစာင္တြင္ ရွင္းလင္းထား၏။


လူတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားခ်ိန္၌ ေကာင္းကင္တြင္ မည္သည့္နကၡတ္မ်ားရွိေၾကာင္း ရွာေဖြရာတြင္ ထိုေမြးဖြားခ်ိန္ တိက်ရန္လိုအပ္သည္။ ကမၻာသည္ ၂၄ နာရီ တစ္ပတ္ မိမိဝင္႐ိုး ေပၚတြင္ လည္ေနသျဖင့္ အေရွ႕ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အခ်ိန္ မတူၾကေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အိႏိၵယက်မ္းအရ ေမြး ဖြားခ်ိန္တြင္ ထြန္းလင္းေသာနကၡတ္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ယူ၍ မျဖစ္ေခ်။ ထိုအခါ ေမြးဖြား ေသာတည္ေနရာကို ၾကည့္ရ၏။ ထိုတည္ေနရာႏွင့္ အိႏိၵယစံေတာ္ခ်ိန္ ကြာျခားမႈကိုတြက္ရ၏။ ဤအခါတြင္မွ ေမြးဖြားခ်ိန္၏ အိႏိၵယစံေတာ္ခ်ိန္အမွန္ကိုရကာ မည္သည့္နကၡတ္ ထြန္းလင္းေၾကာင္း တြက္ခ်က္ရွာေဖြ၍ရေလသည္။


သို႔ေသာ္ ...
ထိုပုဂိၢဳလ္ ေမြးဖြားခ်ိန္ကို မည္သည့္နာရီ ျဖင့္ မွတ္သားခဲ့သနည္းဆိုျခင္းက ေမးခြန္းတစ္ခုရွိ၏။ မိခင္က ေမြးခန္း၌ ေမြးဖြားစဥ္ ဖခင္ကအျပင္မွ နာရီၾကည့္၍ အတိအက်မွတ္သားခဲ့သည္ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ထိုဖခင္၏နာရီက ဂရင္း နစ္စံေတာ္ခ်ိန္ႏွင့္ ကိုက္ မကိုက္ မသိႏိုင္။ နာရီသည္ စက္ပစၥည္းျဖစ္၍ ေနာက္က်ႏိုင္ သည္။ ျမန္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ကို ျမန္မာ့အသံမွ မၾကာခဏ ေၾကညာေပးေနသည္ ကို ၾကားဖူးၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုျမန္မာ့ အသံနာရီႀကီးကိုလည္း မနက္ ၆ နာရီတိုင္းမွာ အဂၤလန္မွ နာရီေၾကညာသံႏွင့္တိုက္ရသည္။ Midnight... London ဟု အသံၾကားလွ်င္ ျမန္မာနာရီ နံနက္ ၆ နာရီကို ျပင္ေပးရေလသည္။


သို႔ျဖစ္ရကား လူတစ္ေယာက္၏ ေမြးဖြားခ်ိန္ကို အတည္ျပဳၿပီး ထိုကာလ၏နကၡတ္မ်ား အစြမ္းသက္ေရာက္မႈကို ေဟာၾကားရျခင္းကား အတိအက်မွန္ရန္ မလြယ္ေခ်။ ထိုအခါ ေရွ႕ ျဖစ္ေဟာဆရာမ်ားက လူ၏လက္ဖဝါးျပင္ကို ၾကည့္႐ႈတိုက္ဆိုင္ၾကျပန္သည္။ လူ၏လက္ ဖဝါးျပင္ရွိ အေရးအေၾကာင္းမ်ားကိုၾကည့္၍ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာျခင္းပညာမွာ 'ကိုင္႐ို'က်မ္းျဖစ္၏။ ထိုပညာရပ္သည္လည္း အယူအဆ ႐ႈပ္ ေထြးမ်ားျပားလွ၏။ လက္ဖမိုး၏ပံုသဏၭာန္၊ လက္ေခ်ာင္းမ်ား၏ပံုပန္းသဏၭာန္စသျဖင့္ ေထြျပားေပသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ဖဝါးျပင္ရွိ အေရးအေၾကာင္းမ်ားက 'ေျပာင္း'တတ္သည္ဟု ဆိုျပန္သည္။ ရွိၿပီးအေၾကာင္းမ်ား ေပ်ာက္ သြားကာ အေရးအေၾကာင္းအသစ္မ်ား ေပၚ တတ္ေသးသည္။ ဤကိစၥကို အခ်ိန္အခါ အသက္အရြယ္ဟု သတ္မွတ္ၾကျပန္သည္။


သို႔ျဖစ္ရာ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာေသာ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈသည္ တိမ္ေကာပေပ်ာက္ျခင္းမျဖစ္ ေသာ္လည္း သိပၸံပညာ နည္းပညာ တိုးတက္လာေသာအခါ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ရသည္။ ေရွးကအဆိုအမိန္႔မ်ားျဖစ္ေသာ 'ေသာၾကာေရ ေၾကာင္း မသြားေကာင္း' 'ျပႆဒါးေန႔' 'ရက္ရာဇာေန႔' စသည့္ေန႔ရက္ေရြးၿပီးမွ ခရီးသြား ျခင္းကိစၥသည္လည္း ယခုကာလ၌ အေလးထားမႈ နည္းပါးလာေလသည္။ နကၡတ္၊ လကၡဏာအျပင္ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာ ေသာ အျခားနည္းမ်ားစြာရွိေသးသည္။ ဥပမာ- ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ 'ၾကက္႐ိုးေဗဒင္'ဟူ၍ရွိ၏။ ၾကက္႐ိုးႏွင့္ထိုး၍ အဆိုးအေကာင္း ေဟာျခင္းဟုဆိုသည္။ ၿမိဳ႕အမ်ားအျပားတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေဟာေသာေဗဒင္တစ္မ်ဳိးလည္း ရွိ၏။ ၎မွာ 'စာကေလးေဗဒင္'ျဖစ္၏။ ေဟာစာမ်ားကို အသင့္႐ိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး ေလွာင္အိမ္ ထဲမွာ ထည့္ထားေသာစာကေလးအား စာရြက္က ိုေရြးေစျခင္းျဖစ္၏။


စာကေလးက အစာမွတ္ၿပီး ႏႈတ္သီးျဖင့္ ေကာက္ခ်ီလိုက္ေသာစာရြက္သည္ မိမိအတြက္ အဆိုးအေကာင္းအေဟာတည္း။ အခ်ဳိ႕သူမ်ား က စာအုပ္ႀကီးတစ္အုပ္ ေဆာင္ထားသည္။ အပ္ခ်ည္ႀကိဳးတစ္ႀကိဳး ညႇပ္ထားသည္။ ေဗဒင္ ေမးလိုသူကိုယ္တိုင္ မိမိလက္ျဖင့္ အပ္ခ်ည္ ႀကိဳးကိုကိုင္ၿပီး စာအုပ္ၾကား ဆြဲညႇပ္ရသည္။ ႀကိဳးကိုယူၿပီး ေပၚလာေသာစာမ်က္ႏွာမွာ ထိုသူအတြက္ အဆိုးအေကာင္းအေဟာပင္ျဖစ္သည္။ လူသည္ အတၱအက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္၏။မိမိအတြက္ စဥ္းစား၏။ မိမိခ်မ္းသာခ်င္၏။ အဆိုးကို ဖယ္ခ်င္၏။ မိမိအနာဂတ္ကို စိတ္ဝင္စား၏။ အႏၲရာယ္ေပၚလွ်င္ အားကိုးရွာ၏။ အထက္ပါစိတ္အရည္အေသြးမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပားသည္ မိမိအနာဂတ္အတြက္ ေရွ႕ျဖစ္ေမးေနၾကဦးမည္။ ေဟာသည့္သူမ်ား ကလည္း မိမိသန္ရာနည္းျဖင့္ ေဟာေနၾကဦးမည္။ မွန္တာလည္းရွိမည္။ လြဲတာလည္းရွိမည္။ တိုက္ဆိုင္လွ်င္ မွန္သည္ဟုနာမည္ေကာင္း ရမည္။ အားကိုးရွာခ်င္သူမ်ားကား ေငြကုန္ခံကာ ေမးေနၾကဦးမည္။


အေကာင္းေဟာလွ်င္ ဝမ္းသာမည္။ အဆိုးေဟာလွ်င္ အားေလ်ာ့မည္။ သို႔ေသာ္ အားေလ်ာ့ရန္မလို။ မေကာင္းတာေတြအတြက္ ပေပ်ာက္ေအာင္ျပဳလုပ္နည္းရွိသည္ဟုဆိုသည္။ 'ယၾတာ'ျဖစ္၏။ ပိုက္ဆံမကုန္ေသာနည္းလည္း ရွိသည္။ ပိုက္ဆံအကုန္အက်မ်ားေသာနည္း လည္းရွိသည္။ ေဟာသူႏွင့္ ေမးသူအၾကား သေဘာတူလွ်င္ ၿပီးသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ား ေဗဒင္ ေဟာခ မ်ားမ်ားမယူဘဲ ယၾတာဖိုးကို သိန္း ေသာင္းယူသည္။ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္ ယံုလည္းယံု တတ္လည္းတတ္ႏိုင္သူမ်ားက ေပး ၾကသည္။ အဆင္ေျပသြားတာလည္းရွိမည္။ မမွန္ေကာင္းလားဟု ဆရာကို သြား၍ရန္ေထာင္တာမ်ဳိးကား မရွိ။ ကံကို ပုံခ်လိုက္ၾကသည္။


မည္သို႔ဆိုေစ ...
ဤေလာက၌ မိမိကိုယ္မိမိ အားမကိုးႏိုင္သူမ်ား၊ စိတ္အားငယ္သူမ်ား၊ ေလာကဓံ သေဘာတရားကို မခံႏိုင္သူမ်ားအျပင္ 'လိုရ မယ္ရ'သေဘာမ်ဳိး အနိမ့္အညံ့ သိရေအာင္ ဆိုသူမ်ားရွိေနသေရြ႕ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာေသာယဥ္ ေက်းမႈသည္ တည္ရွိေနဦးမည္သာ။ ဗုဒၶဘာသာက ကံကံ၏အက်ဳိးအတိုင္း မိမိျပဳသမွ် မိမိခံရမည္။ ေကာင္းတာျပဳလွ်င္ ေကာင္းတာျဖစ္မည္ဟု ဆံုးမထားေသာ္လည္း ကုသိုလ္ျပဳရန္ ဘုရားသြားရင္းပင္ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာ ခန္းဝင္တတ္ၾကသျဖင့္ ဘုရားပရိဝုဏ္အနီး ေရွ႕ျဖစ္ေဟာခန္းေတြ စည္စည္ကားကားရွိေနသည္ကို ဘုရားတိုင္းလိုလိုမွာ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ လူသည္ မိမိအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားၿမဲ ျဖစ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ေရွ႕ျဖစ္ေဟာယဥ္ ေက်းမႈသည္လည္း ကမၻာတည္သေရြ႕ တည္ ေနဦးမည္မလြဲေပ။ 

ေရႊကူေမႏွင္း

#theyangontimes

 

Rate this item
(1 Vote)
back to top