HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Article [-- ေဆာင္းပါမ်ား က႑ --]

ပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ သင္ၾကားေရး

ပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ သင္ၾကားေရး

<<<<<<<>>>>>>>>

ေဒါက္တာေမာင္သင္း

 <<<<<<<>>>>>>>>

ပညာေရးဟာ ႏုိင္ငံတိုင္းရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို စြမ္းေဆာင္သူမ်ားမွာ လူသားပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူသားဆိုေပမယ့္ အရည္အေသြးနိမ့္က်သူမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သမိုင္းကသက္ေသျပခဲ့ပါသည္။ လူသားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေအာင္ သမိုင္းစဥ္ဆက္ ေလ့က်င့္ေပးသည့္လုပ္ငန္းကေတာ့ ပညာေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ပါ၍ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ အေရးအရာေတြ ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စတာေတြမွာ ပါဝင္စြမ္းေဆာင္ၾကမည့္ အရည္အေသြးျမင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္း ျဖစ္လုိ႔ ပညာေရးဟာ ႏုိင္ငံေရးပဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕အေရးအရာထဲမွာ ''ျပည္သူမ်ားတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးအသိအျမင္က်ယ္ျခင္း'' ဆိုတဲ့ အဂၤါရပ္တစ္ခုလည္း ပါဝင္ပါသည္။

ယေန႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခ်ီတက္ေနတဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းဟာ ''စံျပည့္ဒီမိုကေရစီ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း''ျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ပညာရည္ျပည့္ဝသူ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေကာင္းေတြ ျပည့္လွ်ံေနဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ အဲဒီလို ႏုိင္ငံသားေတြ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ေတာ့ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အေျခခံေက်ာင္းေတြမွာ ''ျပည့္သူ႔နီတိ'' သင္ၾကားေပးရမွာမို႔ ပညာေရးကမျဖစ္မေန ျဖည့္ေပးေနပါသည္။ ႏုိင္ငံသားေတြမွာ ျပည့္သူ႔ နီတိက်င့္ဝတ္ေတြ ျပည့္လွ်ံေန႐ံုနဲ႔လည္း မၿပီးေသးပါ။ ႏုိင္ငံေရးအသိအျမင္ အေျခခံလည္း ရရွိရန္လုိအပ္ပါေသးသည္။ ၿပီးေနာက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔အတြက္ ျပည္သူေတြ ရဲ႕အက်ိဳး စြမ္းစြမ္းတမံသည္ပိုးမယ့္ ႏိုင္ငံေရးသမား ေကာင္း (Good Politicians)ေတြလည္း ရွိကိုရွိရေပမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အနာဂတ္မွာ အေျခအေနအရ၊ အခ်ိန္အခါအရ၊ ႐ုတ္တရက္ေပၚထြန္းလာတဲ့ ခါေတာ္မီႏုိင္ငံေရးသမားေတြအစား စနစ္တက်ေလ့က်င့္ပ်ိဳး ေထာင္ေပးထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္း(Well- trained and experiented) ေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ေပၚ ထြန္းလာဖို႔လိုပါသည္။

 

 

ပညာေရးဆုိတာ အနာဂတ္ လူ႔ေဘာင္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့လုပ္ငန္းမို႔ ႏုိင္ငံ ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဦးစားေပးမည့္ ျပည့္ဝႏုိင္ငံေရးသမား (Politician) မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရန္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံျဖစ္တဲ့ ရပ္ေရး၊ ရြာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရးအေၾကာင္းအရာေတြကို အေျခခံပညာေရးမွာ ''ျပည္သူ႔ေရးအသိပညာ'' အျဖစ္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထုုိ႔ေနာက္အရြယ္ ေရာက္ၿပီးသူေတြတက္တဲ့ ျမန္မာ့တကၠသိုလ္ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္ (Political Science) ကို ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းႏုိင္တဲ့ အထူးျပဳဘာသာရပ္ အေနနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သင္ၾကားေပးၿပီး ႏုိင္ငံေရး သမားေကာင္းေတြ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးဖို႔ လိုမယ္ ထင္ပါသည္။

 

ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဆိုလို႔ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ ''မူဝါဒ''ေလာက္ သာသိေစတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုရဲ႕ မူဝါဒသက္သက္ကိုသာ သိေစၿပီး အျခားမူဝါဒေတြ၊ စနစ္ေတြကုိ ကန္႔သတ္လိုက္တာဟာ လူငယ္ေတြကို ႏုိင္ငံေရးအသိÓဏ္ပညာတံခါးကို ပိတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ.ဆ.လ ေခတ္မွာႀကံဳခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ ဆက္မမွားသင့္ေတာ့ပါဟု ျမင္မိပါသည္။ ယေန႔သင္ၾကားသင့္တဲ့ ''ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ''ဆိုတာ ေဘာင္ခတ္ထားတဲ့ပညာရပ္ လံုးဝမဟုတ္ရပါ။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ''ဝါဒတစ္ခုတည္းကိုသာ တညီတၫြတ္ လက္ခံရမည္ဆိုေသာ အယူအဆသည္ ေသးသိမ္၏။ ထိုဝါဒကိုကိုင္ဆြဲရင္း ညီၫြတ္ေရးပ်က္စီးရေသာ ႏုိင္ငံ ေတြမ်ားလွၿပီ။ မတူေသာအျမင္ေတြကို ညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေသာစနစ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ထိုမွ်ေလာက္ မပ်က္စီးဖူးပါ။ တစ္ယူသန္ဒိ႒ိ ေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးေတြေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဤဆိုးက်ိဳးကိုကာကြယ္ ေပးရန္ ေက်ာင္းဆရာတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိေပသည္''တဲ့။

 

 

ဘာထရန္ ရပ္ဆယ္ရဲ႕အဆုိပါ။ သူ႔အခ်ိန္တုန္း (သကၠရာဇ္ ၁၉၈ဝ ကာလ)ကေတာ့ ဟိုဝါဒ၊ ဒီဝါဒေတြ ေခတ္စားသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အခါမွာ ေတာ့ ဟုိအခြင့္အေရး၊ ဒီအခြင့္အေရး ေပၚျပဴလာျဖစ္သည့္အခ်ိန္ပါ။ ဥပမာ-လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းကၾကည့္ၿပီး ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ေနရင္ေတာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ပကတိလူမႈအေျခခံေတြကိုထိၿပီး ပ်က္စီးသြားႏုိင္ပါသည္။ မတူကြဲျပားမႈေတြကို လက္ခံ ႏုိင္ၿပီး ယေန႔ေရပန္းစားေနတဲ့ ''စားပြဲဝိုင္းယဥ္ေက်းမႈ ႏုိင္ငံေရး''ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့တန္ဖိုးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရပါမည္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ယေန႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ တကၠသိုလ္ေတြက သင္ေပးရမည့္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဆိုတာဟာ ယခင္ႏွင့္ယခုျဖစ္ေပၚေနဆဲ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြကိုအေျခခံၿပီး အနာဂတ္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ (မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီး ပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျချပဳတဲ့) သြားရမယ့္လမ္းေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားျမင္ႏုိင္စြမ္း ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရည္ေသြးမ်ိဳး မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြမွာ ရွိလာေအာင္သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳး၏ ေရွ႕ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္ပါရဂူဘြဲ႕ယူရန္ အေနာက္ဂ်ာမဏီကို ပညာသင္သြားတုန္းက အေဆာင္မွာ အခန္းခ်င္းကပ္လ်က္ေနတဲ့သူက ႏုိင္ငံေရးမဟာသိပၸံဘြဲ႕တက္ေနသူပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာျပည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ေတာတြင္းကေန ဆန္႔က်င္သူေတြပါ။ အေရွ႕ဂ်ာမဏီကို ဘာေၾကာင့္ အေနာက္ဂ်ာမဏီက ကူညီေနတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ကိုေမးတဲ့အခါမွာ ''သူဟာသူ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္ေနေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ အေရွ႕ဂ်ာမဏီဟာလည္း ဂ်ာမန္ ေတြမို႔ ညီရင္းအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဝါဒခ်င္းမတူတဲ့ အရင္းရွင္အေနာက္ဂ်ာမဏီက ကြန္ ျမဴနစ္အေရွ႕ဂ်ာမဏီကုိ တစ္အူထံုဆင္းညီအစ္ကိုရင္း စိတ္ထားနဲ႔ကူညီတာပါတဲ့။ ေသြးရင္း၊ သားရင္းစိတ္ထားက အားလံုးေသာဝါဒထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ထားပါ''ဆိုၿပီး ရွင္းျပပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ျမန္မာျပည္က ကြန္ျမဴနစ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး ဝါဒမတူရင္ လူမ်ိဳးအတူတူေတာင္ ရန္သူလို႔ထင္ခဲ့တာ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံကိုစနစ္ တက်သင္ထားတဲ့သူရဲ႕ ''ေသြးသားအ ရင္းထက္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဝါဒမရွိပါ'' ဆိုတဲ့ အေပၚယံကအေရာင္ဆုိးထားတာကို ဖယ္ၿပီး အႏွစ္သာရကို ၾကည့္ရမယ္ဆိုတဲ့အသိကို ရခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံ ေရးသိပၸံ စနစ္တက်ေလ့လာထားတဲ့ ဂ်ာမန္သူငယ္္ခ်င္းနဲ႔ အဲဒီဘာသာရပ္မသင္ခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ႏုိင္ငံ ေရးအျမင္ အေတာ္ကြာပါလားလို႔ အဲဒီကတည္းက သတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။

 

ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းဆီမွာ ဘာေတြသင္လဲဆိုတာ ေမးၾကည့္မိပါတယ္။ သူသင္ရတာက ဘြဲ႕ႀကိဳတန္းမွာ မယူမေနရဘာသာရပ္(Foundation Course) အေနနဲ႔ သမိုင္း၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒ၊ ပထဝီဝင္ဘာ သာရပ္ေတြနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံေရးဒႆန၊ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း၊ ႏိုင္ငံတကာစစ္ပြဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ား (ဒီမိုကေရစီ၊ ဖယ္ဒရယ္စနစ္၊ ပါလီမန္စနစ္၊ သမၼတစနစ္၊ သက္ဦး ဆံပိုင္ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အာဏာရွင္စနစ္၊ စည္းမ်ဥ္း ခံဘုရင္စနစ္မ်ား) ႏုိင္ငံေရးဝါဒမ်ား (အရင္းရွင္၊ ကြန္ ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ဖက္ဆစ္ႏွင့္ နာဇီဝါဒ)၊ ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္မဲဆြယ္ျခင္း အႏုပညာ၊ အစုိးရအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကမၻာတစ္လႊားမွ ပါတီအမ်ိဳး မ်ိဳး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳျပင္ျခင္း၊ တရား စီရင္ျခင္း၊ အာဏာခြဲေဝပံုအမ်ိဳးမ်ိဳး စသည္ျဖင့္ သင္ ၾကားရတယ္လို႔ မွတ္မိခဲ့ပါသည္။

 

ႏုိင္ငံေရးအျမင္က်ယ္မႈဟာ ျမန္မာေတြကို ''ကြ်န္ဘဝ''ကေန ''သခင္ဘဝ''ကို ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တကၠသိုလ္ေရာက္လာၾကတဲ့ ဦးႏု၊ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ကိုဗဟိန္းတို႔လို လူငယ္ေတြဟာ ပညာတတ္လာၾကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္က်ယ္လာၾကပါသည္။ သူတို႔တစ္ေတြက တစ္ျပည္လံုးရွိ ျမန္မာ ေတြကို ႏုိင္ငံေရးအျမင္ ပြင့္လင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဂၤလိပ္ကိုေတာ္လွန္ခဲ့ၾကလို႔ ကြၽန္ဘဝေရာက္ ေနတဲ့ျမန္မာေတြ သခင္ဘဝကို ျပန္ေရာက္ခဲ့တာပါ။ ႏုိင္ငံေရးအျမင္က်ယ္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးေတြရဲ႕ အသက္ေသြး၊ ေခြၽးေတြေၾကာင့္ ေမြးကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သခင္ဘဝေရာက္ခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြလိုခ်င္တဲ့ သခင္ဘဝက ''ခပ္ နိမ့္နိမ့္သခင္ဘဝ''မဟုတ္ပါ။ '' ကမၻာမွာ ေမာ္ၾကြားႏိုင္တဲ့ သခင္ဘဝ''ပါ။

 

 

အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႔ေတာ့ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး အသိအျမင္က်ယ္ရပါမည္။ သမုိင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးကို စိတ္ဝင္စားမႈနည္းခဲ့တဲ့ ''သီေပါဘုရင္''ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြၽန္ျဖစ္ခဲ့တဲ့သင္ခန္းစာကို သတိရၿပီး ယေန႔ေခတ္သစ္ကိုလို နီဝါဒျဖစ္တဲ့ အေဝးထိန္းႏုိင္ငံေရးစီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ မီဒီယာႏွင့္က်ဴးေက်ာ္မႈ စသည့္ဘက္ ေပါင္းစံုအသံုးျပဳကာ ကြၽန္ျပဳမယ့္အေရးကို စူးရွတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအျမင္နဲ႔ ႀကိဳျမင္ၿပီး အဲဒီလိုကြၽန္ျပဳမခံရ ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူငယ္ေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ တံခါးႏွင့္ နားမ်က္စိဖြင့္ေပးမည့္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံကို သင္ေပးရပါမည္။

 

တကၠသိုလ္ဆိုတာ သူတည္ရွိရာအရပ္နဲ႔ ဝန္းက်င္ကို ပညာနားမ်က္စိဖြင့္ေပးရင္း ႏုိင္ငံေတာ္က လိုအပ္သည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို ေလ့က်င့္ ေပးေနတဲ့ေနရာျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီထဲမွာ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီလူ႔ေဘာင္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအသိပညာၾကြယ္ဝသူမ်ားလည္း မျဖစ္မေနပါဝင္ပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာ့တကၠသိုလ္ေတြဟာ ''သူ႔ေဒသကေတာင္းဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အျမင္က်ယ္သူ ပညာတတ္မ်ား''ကို စနစ္တက်ေလ့ က်င့္ေမြးထုတ္ေပးရမယ့္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးတဲ့အခါ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေက်ာင္းေတြမွာ ''ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ'' သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ေရွးရိုးစဥ္လာသမားေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သင္ၾကားရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က ''သူ႔ပါတီ၊ ငါ့ပါတီ အတြက္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ဟစ္ေၾကြးေနဖို႔၊ ကိုယ့္ပါတီအာဏာရဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားဖို႔မဟုတ္ပါ။ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဘယ္လုိအေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ခံယူခ်က္ လူငယ္တိုင္းမွာရရွိေစဖို႔အတြက္ပါ''လို႔ ဂ်ပန္ပညာေရးဝန္ႀကီးက ရွင္းလင္းျပခဲ့တယ္လို႔ မွတ္သားဖူးပါသည္။ ႏုိင္ငံ ေရးသိပၸံဟာ ပါတီလူတစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႕အတြက္ မဟုတ္ ရပါ။ ႏုိင္ငံအက်ိဳးအတြက္သာ ျဖစ္ရေပမည္ဟု ဆိုလို ပါသည္။

 

ယေန႔က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါၿပီ။ ပါတီအသီးသီးကို ဦးေဆာင္ၾကမည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား အဲဒီကမွတစ္ဆင့္တက္လွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြျဖစ္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အနာဂတ္ကို ဦးစီးပဲ့ကိုင္ ျဖစ္လာၾကမယ့္သူမ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ရင့္က်က္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ကို ပိုင္ဆုိင္ဖို႔လိုပါသည္။ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးနဲ႔ ျပည္သူ႔ေရးရာမ်ား ကို စီမံခန္႔ခြဲၾကမည့္သူေတြဆီမွာ ''ႏုိင္ငံေရး ဒႆန၊ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ား၊ ပထဝီဝင္ႏွင့္ ပထဝီႏုိင္ငံေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဂဟေဗဒ (Political ecology)၊ ဥပေဒကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ား (ယေန႔ရွိေနတဲ့ မုိနာကို၊ စင္ကာပူနဲ႔ ဗာတီကန္) ႏုိင္ငံတကာဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒမ်ား၊ စီးပြားေရး(ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ အပါအဝင္)၊ သမိုင္း (ကမၻာ့သမိုင္း၊ ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္း)၊ စစ္ပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဝါဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (UN, ASEAN, EU, NATO အစရွိသျဖင့္) ႏုိင္ငံ တကာအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံုသဏၭာန္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီရဲ ''အႏွစ္သာရ''၊''စံ''၊''အက်င့္'' စားပြဲဝိုင္း ႏုိင္ငံေရး(သို႔) ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးတတ္မႈ အတတ္ပညာ၊ အရည္အေသြးရွိသူသာ စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္ (Meritocracy)၊ ႏုိင္ငံတကာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ဖက္ဒရယ္မူ (Federalism)၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စာေပ၊ ယဥ္ ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့'' စသည္တို႔ကို ပါတီစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲကင္းစြာနဲ႔ ေလ့လာသံုးသပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပညာအေျခခံရွိဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။

 

အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ဦးေဆာင္ၾကမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအေနနဲ႔ မိမိ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ႏုိင္ငံေရးကို လုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္မွ ေလ့လာၾကမယ္အစား ႀကိဳတင္ေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရေအာင္လည္း ယေန႔ေျပာင္းလဲမည့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ပညာေရးက စီမံေပးရန္လုိအပ္လိမ့္မည္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ရင္ တကယ့္ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ အစိုးရကို မေကာင္းေျပာတာ၊ အစိုးရရဲ႕ ထုတ္တဲ့ဥပေဒ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေပၚလစီနဲ႔ မူမွန္သမွ်ဆန္႔က်င္တာကို ''ႏိုင္ငံေရးလို႔ ျမင္ေနဦးမယ္။ ဟိုစာေစာင္၊ ဒီစာအုပ္ေလးတစ္ခုႏွစ္ခုဖတ္ၿပီး တစ္ဖက္ပိတ္အျမင္ကို ႏုိင္ငံေရးဟုထင္သူ ျဖစ္လာမွာစိုးပါသည္။ အဲဒါဆိုရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕ တကယ့္အေရးအရာျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ တိုင္း ျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ျပည္သူရဲ႕ ''စား''၊ ''ဝတ္''၊ ''ေန'' ေရး ေတြကို သယ္ပိုးတဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံေရးအစာမေၾက ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူေတြဆိုးက်ိဳး ႀကံဳရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္မွာ အလြန္စိုးရိမ္မိပါသည္။

 

 

ဒါ ေၾကာင့္မုိ႔ ''ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ''နဲ႔ ယင္းနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ပညာရပ္မွာ အနိမ့္ဆံုးသီအိုရီသေဘာ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ ႏုိင္ဖို႔လုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပညာေတြ ကြၽမ္းက်င္လို႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ့အျမင္ရွိလာၿပီဆိုလ်င္ သေဘာထားႀကီး မႈေတြ၊ နားလည္မႈေတြ၊ စာနာမႈေတြ၊ ညီၫြတ္စိတ္ထားေတြနဲ႔အတူ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးနိမ့္မွာ စိုးရိမ္ၿပီး မိမိလူမ်ိဳးနဲ႔ ႏုိင္ငံကို ျမႇင့္တင္လိုစိတ္၊ ဂုဏ္တက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခ်င္တဲ့စိတ္ထားေတြပါ ျပည့္ဝလာပါတယ္။ သူ႔အဖြဲ႕၊ ငါ့အဖြဲ႕ဆိုတဲ့ အေပၚယံအလႊာကို ခြာခ်ၿပီး ျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိရပါမည္။ ဥပမာ- လႊတ္ေတာ္ထဲကို ျပည္သူက ႏုိင္ငံအက်ိဳးသယ္ပိုးရန္ မဲေပးလႊတ္လိုက္တာပါ။ ပါတီတစ္ခုခုအတြက္ဆိုရင္ မဲေပးမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အသိတရားကို ပိုင္ဆိုင္လာပါလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံေရးအ ျမင္မရွိသူေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကမဟုတ္၊ လူတစ္စုပါတီအတြက္သာလုပ္ရင္း ျပည္သူေတြၾကား ေကာင္းတာတစ္ခုခုကို ဟစ္ေၾကြးေနၾကပါလိမ့္မည္။ ဤအျဖစ္မ်ိဳး ႏုိင္ငံမွာကင္းရန္အတြက္ ''ႏုိင္ငံေရး သိပၸံ'' ကို မျဖစ္မေနသင္ၾကားရန္လိုပါသည္။

 

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးေတြ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ က်ယ္ခဲ့လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လြတ္လပ္တဲ့သခင္ဘဝ ရေနတာပါ။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ဆိုတာ အရင္မ်ိဳးဆက္ထက္ သာလြန္ရမွာမို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူတို႔ရဲ႕သားစဥ္ေျမး ဆက္ပီပီ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအျမင္ ပိုမိုျမင့္မားဖို႔လိုပါသည္။ ဒါမွသာ ႏုိင္ငံေရးအရည္အေသြး ျပည့္ဝသူသာ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ တုိင္းျပည္အဆင့္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရာက္ရွိႏုိင္ၿပီး ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ျမန္မာေတြအေနျဖင့္ အားမာန္ ဝံ့ဝံ့ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္တဲ့ဘဝ ေရာက္ၾကမွာပါ။ အဲဒါဟာ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးေတြေတာင့္တခဲ့တဲ့ ဂုဏ္ရွိန္ဝင့္တဲ့ ျမန္မာေတြရဲ႕ သခင္ဘဝပါ။ သို႔ပါ၍ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီလူ႔ေဘာင္ကို ေကာင္းမြန္စြာပဲ့ကိုင္ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးအသိပညာၾကြယ္ဝသည့္ စြမ္းရည္ျမင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္ဝါဒ၊ ဘယ္ဘာသာ၊ ဘယ္အခြင့္အေရး၊ ဘယ္အုပ္စုရဲ႕ လႊမ္းမုိးခံမဟုတ္တဲ့''ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ပညာ စစ္စစ္'' ကို ေျပာင္းလဲလိုတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ပညာေရးမွာအထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ေတြက မျဖစ္မေန သင္ၾကားျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္လို႔ ျမင္မိ ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ။

ေဒါက္တာေမာင္သင္း

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top