HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Article [-- ေဆာင္းပါမ်ား က႑ --]

သူရဲေကာင္း (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)တို႔ လဲေလ်ာင္းရန္ ေျမတစ္ေနရာ  

သူရဲေကာင္း (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)တို႔ လဲေလ်ာင္းရန္ ေျမတစ္ေနရာ   

ေမာင္ဆႏၵ(လယ္ေဝး)

 **************************

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဟုေျပာလိုက္လွ်င္ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရရန္ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ စစ္ပညာသြား ေရာက္သင္ယူၿပီး အသက္ေပးတိုက္ခိုက္သူမ်ားဟု ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမွန္သမွ် သိၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ကို ဦးစီးေခါင္းေဆာင္သူမွာ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟု သိၾကျပန္သည္။ ဂ်ပန္ျပည္၌ စစ္ပညာသင္ေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက (အိုမိုဒါမြန္ဂ်ီ)ဟူေသာ ဂ်ပန္အမည္ခံယူၿပီး ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ ဗိုလ္ေတဇဟု ဗိုလ္ဘြဲ႕ခံခဲ့သည္။ ဗိုလ္ဘြဲ႕ခံခ်င္၍မဟုတ္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ေသာ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားကို အေၾကာင္းရွာ ႏွိပ္စက္မႈမခံရေစရန္ နာမည္ဝွက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ စာရင္းကို ေမာ္ကြန္းတင္ရေသာ္- သခင္႐ႈေမာင္က (တကာစုငိစုစုမု)၊ ဗိုလ္ေနဝင္း။ သခင္ေက်ာ္စိန္က (တကာဟာရီွ)၊ ဗိုလ္မိုးညိဳ။ သခင္ခင္ေမာင္ဦးက (မြန္ရမာဆာ႐ု)၊ ဗိုလ္တာရာ။ သခင္ေငြက (ကက္ဆူရာ)၊ ဗိုလ္ေစာေအာင္။ သခင္ေစာလြင္က (ယာမာအိုကီ႐ိုရီွ)၊ ဗိုလ္မင္း ေခါင္။ သခင္စံျမင့္က (နာကာဝါဝါအီခ်ီ႐ို)၊ ဗိုလ္ေတာက္ ထိန္။ သခင္စံလိႈင္က (အိုမူရာတာဒါရီွ)၊ ဗိုလ္ေအာင္။ သခင္စိုးက (ကိုဒို)၊ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္။ ကိုေဆာင္းက (မြန္ရဟီ႐ိုရီွ)၊ ဗိုလ္ထိန္ဝင္း။ သခင္တင္ေအးက (ခ်င္းဒါစိန္ဂ်ီ)၊ ဗိုလ္အုန္းျမင့္။ သခင္ထြန္းခင္က (နာကာမူရာဟီတိုရိွ)၊ ဗိုလ္ ျမင့္ေဆြ။ ကိုထြန္းရိွန္က (ယာမာရိွတာေတ႐ုအို)၊ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္။ သခင္ထြန္းေရႊက (ဘုဆုမိစုစုမု)၊ ဗိုလ္လင္းယုန္။ သခင္ထြန္းလြင္က (အိုတာနီဟီ႐ိုရိွ)၊ ဗိုလ္ဗလ။ သခင္ထြန္းအုပ္က (အိခ်ီဟာရအိရီွ႐ို)၊ ဗိုလ္ဘြဲ႕ မခံခဲ့။ သခင္ဗဂ်မ္းက (ဘာဘာတာေကရီွ)၊ ဗိုလ္လ ေရာင္။ သခင္ေမာင္ေမာင္က (ဆုခ်ီယ)၊ ဗိုလ္ဥာဏ။ ကိုေရႊက (တာနီငုခ်ီရွင္အီခ်ီ)၊ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ။ သခင္လွက (အီတိုဟီတုိရီွ)၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္။ သခင္လွေဖက (တာနီကီယိုရီွ)၊ ဗိုလ္လက်္ာ။ သခင္လွေမာင္က (ဂါမာဆာရီွ)၊ ဗိုလ္ေဇယ်။ သခင္လွၿမိဳင္က (အီတိုဒါေကအိခ်ိ)၊ ဗိုလ္ရန္ ေအာင္။ သခင္သစ္က (အိုဆာဝါ)၊ ဗိုလ္ေစာေနာင္။ဘသခင္သန္းတင္(၁)က (ယာမာဒါ)၊ ဗိုလ္သန္းတင္။ သခင္သန္းၫြန္႔က (အိုကာဝါ)၊ ဗိုလ္ဇင္ေယာ္။ သခင္သန္းတင္(၂)က (ဆူဘိုတာ)၊ ဗိုလ္ျမဒင္။ သခင္ေအးေမာင္က (မစ္ဇူႏိုဆာဘူရိွ)၊ ဗိုလ္မိုး။ သခင္ေအာင္သန္းက (ဟီရာတာမာဆာအို)၊ ဗိုလ္စၾကာ။ ကိုေအာင္သိန္းက (ဟာယာရီွ)၊ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။


၁၉၃၉၊ ၁၉၄ဝ ဝန္းက်င္တြင္ ျမန္မာပညာတတ္ လူငယ္မ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကို ျပည္ပမွ စစ္ေရး အကူအညီရယူလ်က္ တိုက္ထုတ္ရန္သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ျပည္ပအကူအညီရွာေဖြရန္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမိဳင္တို႔သည္ ၈.၈. ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ဟိုင္လီသေဘၤာ ျဖင့္ထြက္ခဲ့သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းက တ႐ုတ္အမည္ တန္လြန္ေရွာင္ဟု အမည္ခံၿပီး၊ သခင္လွၿမိဳင္က တန္ဆူေတာင္ဟု အမည္ခံခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ပင္ ေသေသ၊ ရက္ရက္မရြံ႕၊ ေနာက္မတြန္႔ဘဲထြက္ခဲ့ရာ တြင္ သူတို႔မေရာက္ဖူးေသာအရပ္၊ သူတို႔မသိေသာ လူေတြေနထိုင္ရာသို႔ ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ လူငယ္ပီပီ စြန္႔စားခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူတို႔သည္ ေမွာင္မိုက္သည့္လကြယ္ညတြင္ ကမ္းမျမင္၊ လမ္းမျမင္ခရီးကို လွမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ အားကိုးအားထားျပဳရာ မိတ္ေဆြမရိွေသာအရပ္ကို ကံၾကမၼာအားကိုးၿပီး စြန္႔စားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သာမန္လူတို႔ စြန္႔စားဝံ့ၾကမည္မဟုတ္ေပ။


သူတို႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္၌ ေယာင္လည္လည္ျဖစ္ ေနရာ၊ ပါလာသည့္ ေငြေၾကးက ျပတ္လပ္သြားသျဖင့္ ကေလးေတြကို အဂၤလိပ္စာျပေပးရင္း အသက္ဆက္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ေသာ လူႀကီးမ်ားက အဆက္အသြယ္ရွာရာ ဂ်ပန္ဘုရင္၏ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီးႏွင္ အဆက္အသြယ္ရသည္။ သခင္ျမက လူငယ္ႏွစ္ဦး၏ အေျခအေနကိုရွင္း ျပၿပီး အကူအညီေတာင္းရာ ဂ်ပန္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရသည္။ စစ္ေရးအကူအညီေပးမည္ဟု ကတိရ၍ စစ္ပညာသင္ရန္ ဂ်ပန္သို႔ထြက္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးၿပီး စစ္ပညာသင္မည့္ လူငယ္မ်ားကို ျပန္ေခၚေစသည္။


၁၉၄၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအသုတ္ အျဖစ္ သခင္လွေဖ၊ သခင္ဗဂ်မ္း၊ သခင္ေအးေမာင္၊ ကိုထြန္းရိွန္တို႔ပါဝင္သည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအသုတ္ အျဖစ္ သခင္စိုး၊ သခင္ေစာလြင္၊ သခင္သန္းတင္၊ ဗိုလ္ျမဒင္၊ ကိုေရႊ၊ သခင္တင္ေအး၊ သခင္ေအာင္သိန္း၊ သခင္ထြန္းေရႊတို႔လိုက္ပါသည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တတိယအသုတ္အျဖစ္ ကိုလွေမာင္၊ သခင္စံျမ၊ သခင္ခင္ေမာင္ဦးတို႔ ပါလာ သည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတုတၴ အသုတ္အျဖစ္ သခင္ထြန္းအုပ္၊ သခင္႐ႈေမာင္၊ သခင္စံလိႈင္၊ သခင္ထြန္းခင္၊ သခင္လွ၊ သခင္သန္းၫြန္႔၊ သခင္ေက်ာ္စိန္၊ သခင္ေမာင္ေမာင္၊ သခင္ေငြ၊ သခင္သစ္၊ သခင္ထြန္းလြင္တုိ႔ လိုက္ပါလာသည္။ သခင္ေအာင္သန္း၊ ကိုေဆာင္း၊ သခင္သန္းတင္တို႔သည္ ယိုးဒယား(ထိုင္း)မွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံံကို ႀကိဳတင္ေရာက္ေနသည္။ စစ္ပညာသင္ရန္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၊ သူရဲေကာင္းသံုးဆယ္သည္ ဂ်ပန္ျပည္ ဟိုင္နန္ကြၽန္းတြင္ စုမိခဲ့ၾကေပၿပီ.......


ဟိုင္နန္ကြၽန္း၊ စန္ယ ေတာင္သူလယ္သမားေက်ာင္းတြင္ ၂၅.၄.၁၉၄၁ မွ ၅.၁ဝ.၁၉၄၁ ခုႏွစ္ထိ စစ္ပညာသင္ၿပီး ၂၇.၁၂.၁၉၄၁ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ရိွ ဘီအိုင္ေအ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္ မေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးမရသမွ် ေသြးမကြဲ၊ စည္းလံုးမႈမပ်က္သစၥာေစာင့္သိမည္ဟု ကတိျပဳလ်က္ေသြးေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၂.၁.၁၉၄၂ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ျမန္မာျပည္တြင္ဝင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီးေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္သည္ နယ္ခ်ဲ႕ကို တိုက္ထုတ္ရာတြင္ သခင္ေငြ(ဗိုလ္ေစာေအာင္)သည္ ေရႊက်င္တိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးသည္။ သခင္ေမာင္ေမာင္ (ဗိုလ္ဥာဏ)သည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖာပြန္၌က်သည္။ သခင္ေအးေမာင္ (ဗိုလ္မိုး) သည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ထူးႀကီးတိုက္ပြဲ၌က်သည္။ ကိုေဆာင္း (ဗိုလ္ထိန္ဝင္း)သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ လန္ပန္ၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္သည္။ သခင္သန္းတင္(၂) (ဗိုလ္ျမဒင္)သည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သည္။


လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာခိုခ်ိန္တြင္ ပါသြားသည့္ သခင္လွၿမိဳင္ (ဗိုလ္ရန္ေအာင္)သည္ ေတာတြင္း၌ သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ သခင္လွေမာင္ (ဗိုလ္ေဇယ်)သည္ ေတာတြင္း၌ က်ဆံုးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂဠဳန္ဦးေစာက လုပ္ႀကံ၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ က်ဆုံးသည္။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္သည္ လြတ္လပ္ေရးကိုပင္ မျမင္ေတြ႕လိုက္ဘဲ ဆံုး႐ံႈးသူေတြလည္းရိွသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ယံုၾကည္ရာလုပ္ကိုင္ရင္း အသက္ဆံုး႐ံႈးသူေတြလည္းရိွ သည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ဇာတိ၊ ဇရာ၊ မရဏ သေဘာအရ ကြယ္လြန္သူေတြလည္းရိွသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရဲ ေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ သူရဲေကာင္းမ်ားတစ္ေယာက္မွ် မက်န္ေတာ့။ လူပင္ေသၾကေသာ္လည္း သူတို႔သမိုင္းကမူ မေပ်ာက္မပ်က္ရိွေနသည္။ ကမၻာတည္သေရြ႕၊ ျမန္မာျပည္ရိွေနသေရြ႕၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ သမိုင္းတည္ေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္-


သတင္းတစ္ပုဒ္ကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ဖတ္လိုက္သည္။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ သခင္သန္းၫြန္႔(ဗိုလ္ဇင္ေယာ္)သည္ မၾကာေသးေသာ ကာလကမွ ကြယ္လြန္ရာ သူ႔ကိုေလးစားေသာ အႏွီပုဂိၢဳလ္က ဗိုလ္ဇင္ေယာ္အား ဂါရဝျပဳရန္ ထိန္ပင္သုသာန္သို႔ သြားခဲ့သည္။ ရႊံ႕ေတာ၊ ဗြက္ေတာထဲတြင္ လဲေလ်ာင္းေမွးစက္ေနေသာ ဗိုလ္ဇင္ေယာ္၊ ဗိုလ္လင္းယုန္၊ ဗိုလ္ေစာေနာင္၊ ဗိုလ္ေစာေအာင္၊ ဗိုလ္မင္းေခါင္၊ ဗိုလ္တာရာ၊ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြတို႔၏ သၿဂႌဳဟ္ရာ သခ်ႌဳင္းကိုျမင္ရသည္။ အလ်ားရွစ္ေပ၊ အနံတစ္ေပ၊ အျမင့္ကိုးလက္မသာရိွေသာ အထိမ္းအမွတ္ေအာက္ သခ်ႌဳင္းေျမတြင္ ညိႇဳးငယ္စြာ လဲေလ်ာင္းေနၾကသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ လက္ေတြ႕ ျမင္ခဲ့သူမဆိုထားႏွင့္ တစ္ဆင့္စကားၾကားရသူ ကြၽန္ေတာ္ပင္ စိတ္မေကာင္းႏိုင္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးၿပီး လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္သည္ ဤအဆင့္ႏွင့္သာ ထိုက္တန္သေလာ...ျမန္မာျပည္ သူေတြ လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားလုပ္ခဲ့သူ ေတြ၏ ဆုလာဘ္က ဤမွ်သာရိွသလား..သာမန္လူကို ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ထက္ နိမ့္က်ေနသည္မွာ မျဖစ္သင့္။


ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္စာရင္းမဝင္ခဲ့လွ်င္ အျခားရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ႏွင့္အတူ ထိန္ပင္သုသာန္ ေခ်ာင္တြင္ ညိႇဳးငယ္စြာထားေလမလားမသိ။ အမွန္ေတာ့ သူရဲေကာင္းဟု သမုတ္ထိုက္ေသာ ဤ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ကို ျမင့္ျမတ္သည့္ေနရာတစ္ေနရာတြင္ စုစုစည္းစည္း၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္၊ ဂုဏ္ရည္တင့္တင့္ထားသင့္သည္။ ေႏွာင္းလူငယ္တို႔ကို ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အေၾကာင္းေျပာျပၿ႔ပီး သူရဲေကာင္းစိတ္ဓာတ္ကိန္း ေအာင္ ျပသင့္သည္။ ဂုဏ္ရိွေစခ်င္သည္။ ယခုေတာ့  ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္လဲေလ်ာင္းဖို႔ ေျမတစ္ေနရာစာေတာ့ ရိွသင့္သည္ထင္ပါသည္။ ။
x x x x

ေမာင္ဆႏၵ(လယ္ေဝး)

 

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top