HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Editorials [-- အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ --]

တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျမစ္ဆံုအေရး

တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျမစ္ဆံုအေရး

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကခ်င္ေဒသ အထူးခရီးစဥ္ကို ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ သံုးရက္ၾကာသြားေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းခရီးစဥ္အတြင္း မေဂြဇ-ဆန္းလြတ္ခ်က္ေတာင္ထိပ္( ၃၃ မိုင္ ၆ ဖာလံု )လမ္းပိုင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အထက္နမ့္ထြမ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားသိုု႔ တက္ေရာက္ျခင္းမ်ားအျပင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ကခ်င္မေနာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တရင္းတႏွီး ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

ယင္းခရီးစဥ္တြင္ ေဒသခံ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ထံမွ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ကာလရွည္ၾကာစြာ မက္ခဲ့ရေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အိပ္မက္မ်ားကိုလည္း ငံ့လင့္ခဲ႔ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္မူ ၎တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ ခြန္အားရွိေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္အတူ အနာဂတ္ေျမပံုကိုသာလွ်င္ ခပ္ေရးေရး ေတြ႕ျမင္ခဲ႔ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစစ္အမွန္ျဖစ္ရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးစားဖို႔လိုေၾကာင္း၊ အစိုးရတစ္ခုတည္းကိုပဲ အားကိုးသည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီမဆန္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီသည္ ျပည္သူလူထုုကို အေျခခံေသာစနစ္မို႔ ျပည္သူလူထု၏အားကို အစိုးရက ျပန္ၿပီးအားကုိးရပါတယ္''ဟု (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္။ ထို႔အတူ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံက ဆက္လုပ္၊မလုပ္ဟူသည့္အေျဖကို တိက်စြာေပးျခင္းမ်ဳိးမရွိဘဲ ယင္းသည္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ဆိုုင္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚတြင္ အေျခခံစဥ္းစားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။


ယင္းသတင္းအေပၚ အေျခခံလ်က္ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္က တ႐ုတ္သံ႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားသည္ ျမစ္ဆံုေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္မႈမရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းကို ဆန္က်င္္ကန္႔ကြက္သည္မွာ ျပင္ပမွလူႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိခဲ႔သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ကခ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမစ္ဆံုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တ႐ုတ္သံအမတ္၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ လြဲမွား ေနေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔ကမူ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲစရာမရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏သေဘာထားကိုသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။


ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္မူ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က စသြားခဲ့ေသာ ျမစ္ဆံုကိစၥသည္ စကတည္းက ယဥ္သကိုဆိုသလို လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ကခ်င္ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ တစ္ဖန္ျပန္၍ ဂယက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရခိုင္အေရးကိစၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ ေခါင္းခဲေနရဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ျမစ္ဆံုကိစၥသာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေခါင္းေထာင္လာမည္ဆိုပါက ႏူရာဝဲစြဲ၊ လဲရာသူခိုးေထာင္းဆိုသကဲ့သို႔ အက်ပ္အတည္းတြင္းသို႔ က်ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ အစိုးရ၏အက်ပ္အတည္းသည္ ျပည္သူ၏ အက်ပ္အတည္းျဖစ္၍ ျပည္သူ၏ အခက္အခဲသည္လည္း အစိုးရ၏အခက္အခဲပင္ျဖစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တစ္စံုတရာျပႆနာတိုင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းျခင္းျဖင့္သာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းသင့္ပါေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းမ္၏ သေဘာထားအား ေရးသားလိုက္ရပါသည္။


အယ္ဒီတာ

#theyangontimes

 

Rate this item
(0 votes)
back to top