HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Editorials [-- အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ --]

အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသစ္၏ ရလဒ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသစ္၏ ရလဒ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတိုက္အခံပါတီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)အစိုးရသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ထြက္ေပၚလာသည္။ NLD ပါတီသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး ဆင္ႏႊဲၿပီးေနာက္ ေပၚထြန္းလာသည့္ ပါတီႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးမီကာလက ႏွစ္ ၃ဝ ျပည့္ ပုလဲရတုသို႔ တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရမျဖစ္မီ အတိုက္အခံပါတီႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ခက္ခဲပင္ပန္းဆင္းရဲႀကီးစြာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ ပါတီဝင္မ်ား၏ အသက္ေသြးေခြၽးမ်ားကို မ်ားစြာေပးဆပ္ခဲ့ရသည္။

ယေန႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီမွာ ျပည္သူလူထု၏ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္ျဖင့္ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္မွာ အစိုးရသက္တမ္းတစ္ခု၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကာလသို႔ပင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရသစ္အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္မႈတို႔ျဖင့္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ အစိုးရသစ္အေပၚ ျပည္သူလူထုက အားမလိုအားမရျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအတြက္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕အေပၚ ေထာက္ခံမည့္အစား ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည္။


သို႔တိုင္ လူထုေခါင္းေဆာင္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပည္သူလူထုက ခ်စ္ခင္ေနဆဲ၊ ယံုၾကည္အားထားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ တာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ၾကင္နာသနားက႐ုဏာ ျဖစ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ပါတီလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္တာဝန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ အျခားအျခားေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားစြာ၏ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနရသည္မွာ အရြယ္ႏွင့္မမွ် ပင္ပန္းလွသည္။


NLD ပါတီသည္ အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္စဥ္ကာလကပင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးဌာနအေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုသာထားရွိၿပီး အစိုးရယႏၲရားကို စတင္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ယင္းဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔ ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အစိုးရယႏၲရား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၁၇ ဦး ဝန္ႀကီးဌာန ၂၄ ခုအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၂၃ ဦးျဖင့္ အင္အားျဖည့္၍ အစိုးရယႏၲရားကို ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ စီးပြားေရးမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းမရွိဘဲ အျမင္အားျဖင့္ က်ဆင္းေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြ က်ဆင္းလ်က္ ေဒၚလာေစ်းတက္မႈ၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈတို႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။


အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြာ ထားရွိခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ဘဲ ရွိေနသည္။ ပထမဦးဆံုး သမၼတျဖစ္ခဲ့သည့္ ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိသမၼတအျဖစ္ ဦးဝင္းျမင့္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည္။ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕တို႔အား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ယႏၲရားမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။


သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္အား ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္လင့္သည့္၊ အားထားသည့္ရလဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ယင္းအတြက္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အားကို ရယူလိုေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အသံုးခ်ႏိုင္မႈစြမ္း အားနည္းသျဖင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက NLD  အစိုးရသစ္၏ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားကို ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီအထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ရွိသည္ကို ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္မွ အသိေပးေရးသားအပ္ေပသည္။


အယ္ဒီတာ

#theyangontimes

Last modified onThursday, 11 October 2018 12:04
Rate this item
(0 votes)
back to top