HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Life [-- လူမႈဘဝ က႑ --]

ဧည့္စာရင္းတိုင္မွ ေထာက္ခံစာ ရမည္

ဧည့္စာရင္းတိုင္မွ ေထာက္ခံစာ ရမည္

ဖိုးရာဇာ(မအူပင္)

********************

ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က (၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ဥပေဒအမွတ္-၁) အျဖစ္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဥပေဒ အခန္း(၉) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းေနထိုင္သူ ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအခန္း၊ ပုဒ္မ။ ၁၇ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ပုဒ္မ။ ၁၇။ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအတြင္းေနထိုင္သူသည္ ေအာက္ပါကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ေပၚေပါက္ပါက သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တိုင္ၾကားရမည္။


(က) အျခားရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုခု တြင္ေနထိုင္ၿပီး မိမိအိမ္ေထာင္စုစာရင္းဝင္မဟုတ္သူကညဥ့္အိပ္ ညဥ့္ေနဧည့္သည္အျဖစ္ လာေရာက္တည္းခိုျခင္း။ (ခ) မိမိထံလာေရာက္တည္းခိုေသာ ဧည့္သည္ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားျခင္း။ အထက္ပါဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါကလည္း ပုဒ္မ ၂၇ ပါျပ႒ာန္းခ်က္အရ ထိုသူကိုက်ပ္ ငါးေထာင္ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ကိုခ်မွတ္ရမည္။ ေငြဒဏ္ေပး ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ပါက ခုနစ္ရက္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေစရန္ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးက ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ''ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ''အရ မူလျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္။ ပုဒ္မ။ ၁၇။ ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။


ပုဒ္မ။ ၁၇ ။ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တစ္လႏွင့္အထက္ေက်ာ္လြန္၍ လာေရာက္တည္းခိုေနထိုင္သူမ်ားရွိပါက မွတ္တမ္းထားရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ ထိုျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္စရာမလို ေတာ့ဘဲ တစ္လႏွင့္အထက္ေနထိုင္သူမ်ားကိုသာ မွတ္တမ္းထားရွိ ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ဟုသာပါရွိခဲ့ပါသည္။ ယခင္ပုဒ္မ။ ၁၇။ ကို မလိုက္နာပ်က္ကြက္ပါက ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာေနျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ဧည့္ စာရင္းမတိုင္ရေတာ့ဘူးဆိုသည့္ အခ်က္ကိုသာမွတ္သားၿပီး ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးႏွင့္ အဆက္ျဖတ္လိုက္ ၾကေတာ့သည္။ ပုဒ္မ။ ၁၇။ ပါျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို သိရွိလိုက္ နာေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးမထားၾကေတာ့ေပ။ တစ္လႏွင့္အထက္ ေနထိုင္ေသာ အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွား၊ အေဆာင္ေနသူတို႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ဆိုသည္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကေလသည္။


ဤကဲ့သို႔ေနထိုင္ရင္း အလုပ္အကိုင္၊သာေရး၊ နာေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္လိုသည့္အခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးက ေနထိုင္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာ အေထာက္အထားမရွိသျဖင့္ ေထာက္ခံစာမေပးႏိုင္ဟုဆိုလာသည္။ ထိုအခါေထာက္ခံစာရယူလိုသူတို႔အခက္အခဲျဖစ္ ၾကရၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးအေပၚ အျမင္မၾကည္မႈမ်ားျဖစ္လာသည္။ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုမူ သိရွိသူမရွိ။ ရွိလွ်င္လည္း နည္ သည္။ ေက်းရြာရပ္ကြက္အတြင္း အိမ္ငွားသည္ဆိုလွ်င္လည္း လခ်ဳပ္ႏွင့္ငွားရသျဖင့္အနည္းဆံုးသံုးလ၊ ေျခာက္လစသည့္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၾကရသည္။ အဆိုပါစာခ်ဳပ္အရ တစ္လႏွင့္အထက္ ေနထိုင္သူျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဥပေဒပုဒ္မ။ ၁၇။ အရ မွတ္တမ္း မွတ္ရာထားရွိႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ႐ံုးသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနထိုင္သူတို႔ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။


ရပ္ကြက္ထဲတြင္ အိမ္ငွားသည္ျဖစ္ေစ၊ ဝယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဆာင္ငွားသည္ျဖစ္ေစ၊ ငွားရမ္းဝယ္ယူေနထိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မူလေနထိုင္ရာေဒသမွ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ေထာက္ခံစာ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္စသည္တို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးသို႔ သြားေရာက္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ ေနထိုင္သူ၏မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မ်ားကိုေရးမွတ္ၿပီး တစ္လ၊ သံုးလစသည္ျဖင့္ ဧည့္စာရင္း ပံုစံထုတ္ေပးလိုက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိဧည့္စာရင္းပံုစံရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္သူျဖစ္သြားၿပီး အလုပ္အကိုင္၊ သာေရး၊ နာေရးစသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းရွိပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ေထာက္ခံစာကို အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာရွိပါကလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုပံုစံ ၆၆/၆ ျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္တိုင္ၾကားရန္မလိုပါ။


ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၅ ပါျပ႒ာန္းခ်က္အရ ''ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မည္သည့္အရပ္ေဒသ၌မဆို၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေျခစိုက္ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္''ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ မည္သည့္ေဒသ၌မဆို အေျခစိုက္ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ''ဥပေဒႏွင့္အညီ'' သာေနထိုင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၇ ပါျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ဥပေဒပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္ရွိပါသည္။ မလိုက္နာပ်က္ကြက္ ပါကလည္း မည္သို႔အေရးယူရန္ တစ္စံုတစ္ရာျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မသိသလိုေနလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာရွိလာပါက သက္ဆိုင္ရာရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး၏ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံမႈရယူရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တစ္လႏွင့္ အထက္ ေနထိုင္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ။

 

ဖိုးရာဇာ(မအူပင္)

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top