HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Others အေထြေထြ သတင္းမ်ား

ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကုိ ထိေရာက္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘဲ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ မပေပ်ာက္ႏိုင္ဟု ဒုတိယသမၼတေျပာ

ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကုိ ထိေရာက္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘဲ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ မပေပ်ာက္ႏိုင္ဟု ဒုတိယသမၼတေျပာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၆

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးကုိထိေရာက္ေအာင္ ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ၂ဝ၃ဝ မွာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးပ ေပ်ာက္ေရးဆုိတဲ့ တစ္ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္ဟာ ေအာင္ ျမင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ဒုတိယ သမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ယေန႔နံနက္ပုိင္း ေနျပည္ေတာ္၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အခမ္း အနား၌ အဖြင့္အမွာစကားေျပာ ၾကားရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက ''ငတ္မြတ္ေခါင္း ပါးမႈနဲ႔ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈဟာအခ်ိန္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ က် ဆင္းခဲ့ၿပီးမွ ယခုတစ္ဖန္ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာၿပီး မိမိတုိ႔ကမၻာလူမႈ အဖဲြ႔အစည္းကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ စီးပြားေရးက် ဆင္းမႈေတြ၊ တန္းတူရည္တူမရွိမႈ ေတြ စတဲ့အေၾကာင္းတရားေတြ ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာငတ္ မြတ္ေခါင္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးဆုိ တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရး ဟာ အရင္ကထက္ပုိမုိခက္ခဲမယ့္ပုံ ေပၚေနပါတယ္၊ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္အမွတ္စဥ္ (၂) ျပည့္မီေရးအတြက္၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လူသားတုိ႔ငတ္ မြတ္ေခါင္းပါးမႈကင္းစင္ေရး အ ေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖဲြ႔အ စည္းမ်ားမွလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဝုိင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္သလုိ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔လည္းဝုိင္း ဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ေက်း လက္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးကုိထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ၂ဝ၃ဝ မွာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးပေပ်ာက္ေရးဆုိတဲ့ တစ္ကမၻာ လုံးဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္ဟာ ေအာင္ ျမင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါဘူး''ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။


ယင္းေနာက္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ ေအာင္သူက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ''စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြး ျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ စားနပ္ရိကၡာေဘးကင္းေရးနဲ႔ ေက်း လက္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးတာဝန္ေတြကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေန တာျဖစ္ပါတယ္။ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံ ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ လူဦးေရနဲ႔စုိက္ပ်ဳိး ေျမအက်ယ္အဝန္းအရ ဖူလုံပုိလွ်ံ ေနတာကုိ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွာ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ (၃ ဒသမ ၅၁၈)သန္းေက်ာ္တင္ပုိ႔ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၇ဝ)ေက်ာ္အတြင္း ဆန္တင္ပုိ႔မႈစံခ်ိန္ ခ်ဳိးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။


ယင္းအျပင္ ၂ဝ၁၇- ၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ငါးတန္ခ်ိန္ (၅ ဒသမ ၇) သိန္းမက္ထရစ္တန္တင္ပုိ႕ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ (၂ဝ) အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ငါးတင္ပုိ႔မႈစံခ်ိန္ခ်ဳိးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသားတင္စုိက္ပ်ဳိး ေျမဧရိယာစုစုေပါင္းဧက (၃၃ ဒသမ ၁ဝ)သန္းရွိၿပီး သီးႏွံအမ်ဳိး ေပါင္း (၆ဝ)ေက်ာ္ကုိ သုံးရာသီစလုံး စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ၾကပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး သံုးရာသီ တြင္ သီးႏွံမ်ဳိးစုံစုိက္ပ်ဳိးပမာဏမွာဧက(၅ဝ ဒသမ ၅၃)သန္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ စီပြားေရးမွာလည္း စုိက္ပ်ဳိးေရးဟာ အဓိကျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ဂ်ီဒီပီ၏(၂၅ ဒသမ ၆)ရာ ခုိင္ႏႈန္းကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနပါ ေၾကာင္း၊ သီးႏွံမ်ား၏ တစ္ဧက ထြက္ႏႈန္းတုိးတက္ေရးအျပင္ သီးထပ္သီးညႇပ္စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္ႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာကူးေျပာင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဆည္ေရေသာက္စနစ္မ်ား အေပၚအေျခခံသည့္ အဆင့္ျမင့္ လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကုိလည္း ျပည္ပအကူအညီ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ သမဝါယမအသင္းအဖဲြ႔မ်ားျဖင့္အစြမ္းကုန္ေဖာ္ထုတ္ ေပးလ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ (၉၂၃၁၅)ဧက ေဖာ္ေဆာင္ေပး ႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့စားနပ္ရိ ကၡာအဖဲြ႔ႀကီး၏ စစ္တမ္းအရ အာ ဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ အသုံးစရိတ္မွာ(၃ ဒသမ ၅) ထရီ လီယံရွိၿပီး ကမၻာ့ေမြးကင္စကေလး ငယ္ေသဆုံးမႈရဲ႕ (၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း)ေက်ာ္ဟာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ အားလုံးဟာလည္း အာဟာရျပည့္ ဝေရးအတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံ ေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ကြၽဲကူးေရပါဆုိသလုိ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်ာင္း ေနအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား က်န္း မာႀကံံ႕ခုိင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍အ ေျခခံညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏုိ႕ တုိက္ေကြၽးေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ရာ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူဦးေရ ေလးသိန္းေက်ာ္ကုိ ႏုိ႔ တုိက္ေကြၽးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

MP

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top