HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ုံးသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ဳိးကို မဆို ပယ္ခ်ဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ုံးသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ဳိးကို မဆို ပယ္ခ်ဟုဆို

ရန္ကုန္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ုံးသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ဳိးကိုမဆို ပယ္ခ်ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ (၄ဝ)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ေျပာသည္။သို႔ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္လုံေသာသက္ေသအေထာက္အထား ျပသႏိုင္ပါက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစ ေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ အျပည့္အဝအာမခံေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

''ျမန္မာအစိုးရက ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအားလုံးကို စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ စိတ္ဆႏၵသာမကကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းလဲရွိပါတယ္''ဟု ၎က ေျပာသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ အသစ္ခန္႔အပ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


''လက္ရွိ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူနဲ႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎ရဲ႕တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရာမွာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ ဘက္လိုက္မႈရွိတာတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက ႏွစ္သက္လိုလားမႈမရွိတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခြင့္မျပဳရန္ လႊတ္ ေတာ္က ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္''ဟု ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ေျပာသည္။ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးထားေျပာ ၾကားခဲ့သည္။


''လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ခန္႔အပ္ထားတဲ့ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူတိုင္း သို႔မဟုတ္ ယႏၲရားတိုင္းက သီးျခားလြတ္လပ္မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈ၊ ႐ိုးသားမႈတို႔ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ ယဥ္ ေက်းမႈေနာက္ခံစတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ထူးျခား တဲ့ သီးျခားအေျခအေနေတြ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ အျခားရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၎က ဆိုသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံ ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေနရပ္ျပန္လာမည့္သူမ်ားကို စိစစ္လက္ခံရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လာလိုသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၄၄၄ ဦးအပါအဝင္ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ရန္ ပူးတြဲလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို ဧၿပီလအတြင္း ျပန္လည္က်င္းပရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ေကာ့ဇ္ဘဇားရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားစခန္းထဲမွ ရခိုင္ေဒသသို႔ ျပန္လာလိုေၾကာင္း မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသူမ်ားရွိသည္ကို သိရွိျခင္း ရွိ-မရွိ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူအား ေမးျမန္းလိုပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနရပ္ျပန္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီး ေပးေရး UNDP, UNHCR အျပင္ အာဆီယံႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို 'အာဆာ'အၾကမ္းဖက္မ်ားက ႀကိဳတင္အကြက္ခ် တိုက္ခိုက္မႈမွ စတင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည့္ အသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း စိုးရိမ္ ပူပန္ပါေၾကာင္းႏွင့္ 'အာဆာ'အဖြဲ႕၏ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္ လူ အေျမာက္အျမား ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ား ျဖစ္ပြား ေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈလႈံ႔ေဆာ္မႈကို 'အာဆာ'အဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

အာကာထက္

#theyangontimes

Rate this item
(0 votes)
back to top