HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တာဝန္က ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းမႈ  

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တာဝန္က ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းမႈ   

ရန္ကုန္၊

ေခါင္းေပါင္း ေပါင္း၍ တိုက္ပံုအက်ႌ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ လူတစ္ဦးက အဖိုးအုိတစ္ဦးေရွ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ အဖိုးအိုကို ႏႈတ္ဆက္စကားျပဳသည္။ အဖိုးအိုက မမွတ္မိသျဖင့္ နာမည္ေမးေသာ ေၾကာင့္ အႏွီပုဂၢိဳလ္က ၎၏နာမည္ကို ေျပာ ျပလိုက္သည္။ ၎အမည္ကို ေျပာျပလိုက္ခ်ိန္တြင္ အဖိုးအိုေျပာလိုက္သည့္စကားက- ''ဟာ ... ငါက မင္းေသၿပီမွတ္တာကြ'' ဟုဆိုသည့္ ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာထက္တြင္ပါလာသည့္ တစ္ကြက္ကာတြန္းေလးကို ျပန္မွတ္မိခဲ့သည္။ ေရးဆြဲသူ၏အမည္ကိုမူ မမွတ္မိေတာ့။ ထိုကဲ့သို႔ သေရာ္ေရးဆြဲထားသည့္ ကာတြန္း ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ရွိပါေသးသည္။ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕သည္ မဲေပးသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိလာ ခဲ့ၾကၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္မ်ား ၌ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕ကို ကာတြန္းဆရာမ်ားက သေရာ္ေရးဆြဲထားသည့္ ေရးကြက္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္

ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးလိုက္သည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီး ေပသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈမွားယြင္းခဲ့ပါက 'မဲေပးမွားရင္ ငါးႏွစ္တာခံစားရမည္'ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ေျပာစမွတ္တြင္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးလိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိမဲဆႏၵရွင္မ်ားလိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူလႊတ္ေတာ္မ်ားရပ္နားခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔၏မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း လိုအပ္ေပေသးသည္။ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြက္ဖက္မႈ မရွိေစရန္လိုအပ္) သို႔ေသာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္သူ႔ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မိမိတို႔၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမသို႔ အေရာက္အေပါက္နည္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အားမလိုအားမရျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိေနသည္။


''တခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သြားၿပီဆိုတာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ကို အေရာက္ေပါက္ နည္းတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ေရာ အားနည္းတယ္။ အဲဒီ အတြက္ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ငါတို႔မဲေပးလိုက္တာ မွားၿပီဆိုၿပီးေျပာၾကတယ္''ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ျပည္သူမ်ား ခံစားရပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာျပသည္။  ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္တာဝန္မ်ား လစ္ဟင္းျခင္း၊ ျပည္သူ႔တာ ဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္မႈမရွိျခင္း မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား ပ်က္ယြင္းျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါက ကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 

ယခင္လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ဥပေဒ

ထိုဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ရန္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဥပေဒ မူၾကမ္းအဆင့္ျဖင့္သာ ရွိေနေသးေပသည္။ အဆိုပါဥပေဒကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္းအတြင္းကလည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ေသး သည္။ ထိုဥပေဒအား လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမ်ား ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသးသည္။  သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္မ်ားထြက္ ေပၚခဲ့ျခင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအျဖစ္ အထမေျမာက္ခဲ့ဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုၾကသည္။


အေၾကာင္းမူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမရွိ မဲဆႏၵရွင္တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ကန္႔ကြက္တိုင္ၾကားလာပါက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စိစစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္သက္မွတ္မႈအေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စိစစ္၍ မွန္ကန္ပါက အေရးယူႏိုင္သည္ဟု ဆက္လက္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ ထိုအခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္ အခက္ေတြ႕ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒသည္ ဥပေဒလိႈင္းဂယက္ထဲတြင္ လြင့္ေျမာေနဆဲျဖစ္ ၿပီး ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။  ယခင္အစိုးရသက္တမ္းအတြင္းမွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ယင္းဥပေဒသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိပင္ ဥပေဒၾကမ္းအဆင့္ျဖင့္သာ ရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ႈံးေစသကဲ့သို႔ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္သူအခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိလာခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

 

လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ဒုတိယေျခလွမ္းေနတဲ့ ဥပေဒ

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၉)ပါ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မ ၃၉၆ ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အား ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ ျခင္း၊ အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ ဥပေဒအရေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာမေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ား ရွိခဲ့ပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မွ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔႐ုပ္သိမ္းရာ၌ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္၏ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုး တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔မွ တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလို ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္ထံသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။


ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ တိုင္တန္းလာမႈအား ဥပေဒႏွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထိုကိုယ္စား လွယ္အား ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ စားလွယ္ျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ေခ်ပ ခြင့္ေပး၍ စြပ္စြဲခ်က္မွန္ကန္ပါက ထိုသူကို ကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ထမ္းရြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရ မည္ဟု ဖြင့္ဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ျပ႒ာန္းမည့္ဥပေဒတို႔အၾကား ကြဲလြဲ မႈရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  ''ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ေနတဲ့အခါမွာ ဒါေတြကို လႊတ္ေတာ္ဘက္က ျပင္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီးသြားမယ္''ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့ လာသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင့္ကိုက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။  ထိုေၾကာင့္ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို လာမည့္ႏွစ္သစ္ကူးကာလမ်ားအၿပီး က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္ေဆြး ေႏြးသြားမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေျပာဆိုထားသည္။ ထိုဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ကာ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းပိုင္းအတြင္းက ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီထံသို႔ ေပးပို႔လာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

 

in 11


''ပထမငါးႏွစ္မွာလည္း လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အခုလဲ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဘက္ကလည္း ေမးခြန္းေတြေမးလာတာ ရွိတယ္ေပါ႔။ ဆိုေတာ့ ဒါေကာ္မရွင္ဘက္လာေျဖေတာ့လည္း အဆင္သင့္ရွိေနၿပီလို႔ ေျပာတယ္။ ဒီလႊတ္ေတာ္ ႀကီးက လာတင္ပါလို႔ မေျပာေသးတဲ့အတြက္ သူတို႔မတင္ရေသးဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဒီဟာက အန္တီတို႔ ျပည္သူေတြဘက္ကေတာ့ ကိုယ္ကမဲေပးလိုက္တဲ့ လူတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ေက်း ရြာကိုလဲမလာဘူး။ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ ေပးတာေတြလဲမရွိဘူးေပါ႔။ ဆိုေတာ့ ဒီလိုဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ တိုင္တန္းလို႔ရတယ္။ ဒါက ေတာ့ ျပည္သူေတြဘက္ေပါ႔''ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝက ေျပာသည္။ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္အတြက္ မိမိတို႔မဲဆႏၵရွိ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ လက္မွတ္ေရး ထိုး တိုင္တန္းႏိုင္သည့္ပုဒ္မ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည့္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။


ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူတစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ လက္မွတ္ေရးထိုးတိုင္တန္းႏိုင္ျခင္းကလည္း ပါတီတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမွ အျပန္အလွန္ လီဆယ္၍ တိုင္တန္းမႈမ်ားရွိလာ ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။  ''ျပည္သူေတြရဲ႕အလိုက် ျပည္သူေတြက ေတာင္းဆိုလို႔ လုပ္တယ္ဆိုၿပီး လုပ္ရင္ေတာ့ တကယ္တမ္းဥပေဒေတာင္ျဖစ္မလာဘဲ ဥပေဒဟာ အခက္အခဲေတြျဖစ္လာတယ္ဆိုရင္လဲ ဒါ မေကာင္းဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္တဲ့အခါ မွာ ဒါေလးကို ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုကို ထည့္ေပး လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဥပေဒကျပည့္စံုမယ္။ အားေကာင္းမယ္။ တကယ္တမ္း လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေႏွာင့္အယွက္မရွိေအာင္ အလုပ္ဆက္သြားလို႔ရေအာင္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္မယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ လက္မွတ္ေတြထိုး မိတၱဴ ေတြအမ်ားႀကီးဆြဲၿပီး တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္၊ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ တိုင္ေနမယ္ဆို ရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အမႈရင္ဆိုင္ရဖို႔ အေနအထား မ်ဳိး ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ဒါဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုလဲ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ အလြယ္တကူနဲ႔ တိုင္လို႔မရႏိုင္ေအာင္ တစ္ခု ေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုေတာ့ ျမႇင့္သင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္''ဟု ေျမပံုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။


ထို႔အျပင္ အလြယ္တကူ တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိပါကလည္း မမွန္မကန္တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္သည့္အျပင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၏ အခင္းအက်င္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာအား က်ဆင္းေစျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းရာတြင္ ယင္းဥပေဒသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမျဖစ္ ေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ႐ႈပ္ ေထြးမႈ မရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒ၏ အရိပ္ေအာက္တြင္ လံုၿခံဳစြာ ခိုလံႈႏိုင္သည့္အျပင္ အစိုးရေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။


ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ လာမည့္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအတြင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အသံုးဝင္ႏိုင္၊ အက်ဳိးရွိေစႏိုင္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိ ေစမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ထြက္ေပၚလာမည္ကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

မင္းဗညား

#theyangontimes

Rate this item
(0 votes)
back to top