HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

မမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူကို အက်ိဳးယုတ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ပါက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္မည္

မမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူကို အက်ိဳးယုတ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ပါက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္မည္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁ဝ 

ေစ်းကြက္အ တြင္း မမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူကိုအက်ိဳး ယုတ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ပါက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးသန္းေမာင္ကေျပာသည္။ ဇြန္ ၁ဝ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ စီးပြား ေရးႏွင့္ကူူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေကာ္မရွင္ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ေအာက္ တိုဘာလမွစတင္၍ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားျဖင့္ အစိုးရ ပိုင္းမွ ေျခာက္ဦး၊ ပုဂၢလိကပိုင္းမွ ငါးဦး စုစုေပါင္း ၁၁ ဦး ျဖင့္ဖြဲ႕ စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္ မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ဦးသန္းေမာင္ က''စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ ရာမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်င္း ခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကိုေျပာတာ။ သေဘာကေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း သက္သက္ ဒီဥပေဒကတားဆီး ျခင္း ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဘယ္ ဟာကိုမွတားႏိုင္မလဲဆိုရင္ ေစ်း ကြက္အတြင္း မေတာ္မတရားမမွန္ ကန္ေသာ နည္းလမ္းေတြမသင့္ ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းေတြ တစ္ နည္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူကို အက်ိဳးယုတ္ေစမယ့္အခ်က္ေတြ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေပၚလာရင္ ဒီဥပေဒကတားျမစ္ မွာပဲျဖစ္ပါတယ္''ဟုယင္းအခမ္း အနားတြင္ေျပာသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ ကို၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး နည္းဥပ ေဒကို၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း ႏွင့္အညီျပ႒ာန္းခဲ့ကာ ေစ်းကြက္ အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားေစ်းကြက္ အတြင္းမွ ထြက္သြားေစရန္ ထုတ္ လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ေအာက္ ေရာင္း ခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္ မႈေပးျခင္းတို႔ကို ကန္႔သတ္ထား ျခင္း၊ မွ်တမႈမရွိေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ တစ္ေျပးညီမ ဟုတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ ျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ တရားမွ်တမႈမရွိဘဲ လက္ခံရန္အတင္းအက်ပ္ျပဳျခင္း တို႔ကိုမျပဳလုပ္ရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ အရ တားျမစ္ထားၿပီး ယင္းသို႔ေစ်း ကြက္အတြင္း တရားမွ်တစြာယွဥ္ ၿပိဳင္မႈမရွိပါက ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ဥပေဒအရေထာင္ဒဏ္သံုးလမွ သံုးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြက်ပ္တစ္ သိန္းမွ သိန္း(၁၅ဝ)ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ''၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမွာ အပ္ႏွင္း ထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အ တြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႕ စည္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာမွာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ မွ်မွ်တတလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ တတ္ဖို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးစားဖို႔လို အပ္သလို မိမိတို႔အေနနဲ႔ စီးပြား ေရးအရ အႏိုင္က်င့္မခံရေအာင္ တစ္ဖက္သားကို အႏိုင္မက်င့္ေအာင္ ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ လာဖို႔အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မ ရွင္နဲ႔ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကမလဲ။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔ အညီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ဘယ္လို ေဆာင္ ရြက္ၾကမလဲဆိုတာ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ထုတ္လုပ္သူ၊ ေရာင္းဝယ္သူ၊ စားသံုးသူမ်ား၊ အစိုးရမ်ားနဲ႔ျပည္သူေတြအားလံုး အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိႏုိင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ ေျပာ ခ်င္ပါတယ္''ဟုေျပာသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ အရ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအသစ္မ်ားဝင္ ေရာက္လာျခင္းကို မတရားသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တားဆီးျခင္း၊ အ ေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို အ သံုးျပဳခြင့္ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခား မႈျပဳျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအ ခ်င္းခ်င္း စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမကုန္ မီ စာခ်ဳပ္ဖ်က္ရန္ဆြဲေဆာင္ျခင္းႏွင့္ မွ်တမႈမရွိဘဲ ကုန္စည္တင္ သြင္းၿပီး ေပါက္ေစ်းေအာက္ေလွ်ာ့ ေရာင္းျခင္းတို႔ကိုလည္း မျပဳလုပ္ ရန္လည္း တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

MO

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top