ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ - လုပ္ခလစာ အေၾကာင္းမဲ့ျဖတ္ ေတာက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင္မေၿပ မႈတို႔ေၾကာင့္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ ႏွစ္ခုမွပို႔ေဆာင္ထားသည့္ MoU ျမန္မာလုပ္သား ၁၇၀ ေက်ာ္ ဝန္ ေဆာင္ခေငြမ်ားရႈံးကာ ျမဝတီသို႔ ျပန္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါလုပ္သားမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္တစ္ဦးလၽွင္ (ပြဲစားႏွင့္ ေအဂ်င္စီႏွစ္ခုေပါင္း အတြက္) က်ပ္ရွစ္သိန္းဝန္းက်င္ေပး ကာ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ခုနစ္လခန႔္မွသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းတြင္ ေျခာက္လခန႔္ သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ခဲ့ရၿပီး အေၾကာင္းမဲ့လုပ္ခလစာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ အခြင့္အေရးဆုံးရႈံးျခင္း၊ ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာ ခ်ဳပ္ပါအလုပ္ႏွင့္ ထိုင္းတြင္လုပ္ ကိုင္ရသည့္အလုပ္လြဲမွား၍ လုပ္ ငန္းေနရာမ်ား မၾကာခဏေျပာင္း ေရႊ႕လုပ္ ကိုင္ရျခင္း၊ စာခ်ဳပ္တြင္ အနည္း ဆုံး ႏွစ္ႏွစ္လုပ္ကိုင္ရမည္ ဟုခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ္လည္း ေျခာက္ လသာလုပ္ကိုင္ရၿပီး အလုပ္ရွင္၏အေၾကာင္းမဲ့အလုပ္ျဖဳတ္ခံရျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ ေအးအမည္ရ ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ေအ ဂ်င္စီမွ လုပ္သား ၁၅ ဦးႏွင့္ ေရႊစင္ကိုးပြင့္အမည္ရ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ လုပ္သား ၁၅၆ ဦး စုစုေပါင္းလုပ္ သား ၁၇၁ ဦးတို႔သည္ ေအာက္တို ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံမွျမဝတီေက်ာက္လုံးႀကီးစခန္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အဆိုပါ စခန္းမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ေနသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည့္လုပ္သားမ်ား ထံမွသိရသည္။

Published in Regional